ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI

PROFESORSKIE CENTRUM DORADZTWA PRAWNEGO

zaprasza na szkolenie


„ZASTAW SKARBOWY I HIPOTEKA PRZYMUSOWA. PODZIAŁ KWOTY UZYSKANEJ ZE SPRZEDAŻY ZABEZPIECZONEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO”


CHARAKTERYSTYKA I CEL?

Jest to jedyne tego rodzaju szkolenie na rynku. Kładzie nacisk na stronę praktyczną. Jego celem jest przygotowanie uczestników do skutecznego i najbardziej efektywnego, z perspektywy wierzyciela, zabezpieczenia wierzytelności i wykorzystania konkretnych środków egzekucyjnych (egzekucja z ruchomości, z wierzytelności, praw udziałowych oraz nieruchomości). Uczestnicy dowiedzą się jak sprawować kontrolę nad działaniami organów egzekucyjnych i korzystania ze środków prawnych przysługujących wierzycielom w egzekucji administracyjnej i sądowej, by nie być zdany wyłącznie na „łaskę” komorników skarbowych i sądowych. Przede wszystkim jednak, słuchacze znajdą sposób i pomysł na rozwiązanie problemów w trudnych i niezałatwionych dotychczas sprawach.

DLA KOGO?

Szkolenie jest przeznaczone dla kierowników i pracowników komórek zajmujących się egzekucją, zarządzaniem wierzytelnościami (windykacją w szerszym rozumieniu), zabezpieczaniem zaległości podatkowych, monitoringiem realizacji zobowiązań, orzekaniem o odpowiedzialności osób trzecich i następców prawnych.


PROGRAM SZKOLENIA :

I. JAK POZYSKAĆ I WYKORZYSTAĆ INFORMACJE O MAJĄTKU ZOBOWIĄZANEGO PODLEGAJĄCYM ZABEZPIECZENIU RZECZOWEMU

 • wykorzystanie art. 36 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 • Rejestr Zastawów Skarbowych
 • wykorzystanie dokumentacji podatkowej zobowiązanego (ewidencja środków trwałych
 • Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych,
 • Ewidencja Gruntów i Budynków
 • wewnętrzne bazy urzędów skarbowych (informacje z JPK, systemu Czynności Majątkowe, Poltax, Serce) oraz dostęp do zbiorów zewnętrznych wg danych osobowych dłużnika (Ogniwo, Cepik, Księgi Wieczyste)
 • informacje możliwe do pozyskania przez organy egzekucyjne na wniosek wierzycieli, w tym ustalenie informacji o wierzytelnościach (dane z JPK)
 •   wniosek o wyjawienie majątku w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego
 • pozyskiwanie informacji o majątku lub dochodach bezpośrednio od dłużników.
 • informacje o udziałach i innych prawach w spółkach prawa handlowego
 • spis rzeczy ruchomych lub zbywalnych praw majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu
 • oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej a także o rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.

II. ZASTAW SKARBOWY

 • na jakich składnikach majątku można ustanowić zastaw skarbowy
 • zastaw na pojazdach i innych ruchomościach, w tym środkach trwałych
 • zastaw na wierzytelnościach, czyli jak wyprzedzić innych w razie zajęcia wierzytelności
 • zastaw na udziałach w spółce z o.o.
 • zastaw na rzeczach oznaczonych co do gatunku
 • zastaw na części ułamkowej rzeczy (udziale)
 • wniosek o wpis do rejestru zastawów skarbowych
 • czy można (i jakimi środkami) kwestionować odmowę wpisu do rejestru zastawów
 • jak postępować kiedy chcemy zrezygnować z zastawu mimo istnienia zaległości
 • wnioskowanie do organu egzekucyjnego o zajęcie i sprzedaż zastawionej rzeczy
 • egzekucja z majątku zabezpieczonego zastawem
 • podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży i jego zaskarżanie
 • czy dłużnik może skutecznie zbyć rzecz zabezpieczoną zastawem, czy chroniony jest nabywca w dobrej wierze?
 • jaka jest podstawa prowadzenia egzekucji wobec nowego właściciela w razie zbycia rzeczy zastawionej?
 • czy zastaw skarbowy jest uwzględniany w egzekucji sądowej, czy w takiej sytuacji wierzyciela obciążają dodatkowe obowiązki ?
 • czy wierzyciel nie dysponujący jeszcze tytułem wykonawczym będzie uwzględniony w podziale kwoty uzyskanej z egzekucji z rzeczy zabezpieczonej, czy przysługuje mu wniosek o wyłączenie spod egzekucji?
 • czym się różni zastaw od zajęcia?
 • kolizja zastawu skarbowego z zastawem rejestrowym, zastaw a przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw na przedmiocie leasingu

III. HIPOTEKA PRZYMUSOWA 

 • nieruchomości i inne prawa, mogące być przedmiotem hipoteki przymusowej
 • podstawa wpisu hipoteki przymusowej
 • postępowanie o wpis hipoteki przymusowej
 • wygaśnięcie hipoteki przymusowej i jej wykreślenie
 • czy wierzyciel może żądać wpisu hipoteki na wszystkich nieruchomościach dłużnika?
 • w jaki sposób dokonywać podziału wierzytelności celem zabezpieczenia jej na kilku nieruchomościach?
 • czy dopuszczalne jest zrzeczenie się hipoteki bez wygaśnięcia wierzytelności?
 • jak ustanowić hipotekę na nieruchomości, którą dłużnik otrzymał w spadku?  czy można go „zmusić” do przyjęcia spadku? czy można zabezpieczyć lub prowadzić egzekucję z udziału w masie spadkowej? jak doprowadzić do podziału spadku i zabezpieczyć hipoteką (bądź zastawem) to, co należy się dłużnikowi. czy można podważać umowny bądź sądowy dział spadku obejmującego nieruchomość, w wyniku którego dłużnik nic nie otrzymał?
 • czy można ustanowić hipotekę na nieruchomości należącej do spółki cywilnej lub jawnej na poczet osobistych zobowiązań wspólnika?
 • jak ustanowić hipotekę na udziale w nieruchomości po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej w wyniku sądowego zniesienia wspólności, umowy, rozwodu? Sposób postępowania w zależności od tego, czy majątek został podzielony, czy nadal jest niepodzielony; oraz czy ustanie wspólności po, czy przed powstaniem zaległości podatkowych.
 • jakie są źródła wiedzy o udziale dłużnika w ww. masach majątkowych – jak dotrzeć do umowy, wyroku, postanowienia sądu (informacje podatkowe składane do urzędów skarbowych)

IV. EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI ZABEZPIECZONEJ HIPOTEKĄ

 • wezwanie zobowiązanego do zapłaty przez wierzyciela, pod rygorem wystąpienia
 • z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
 • informacje pozwalające ocenić zasadność i celowość egzekucji z danej
 • nieruchomości
 • wezwanie do uiszczenia zaliczki, możliwość kwestionowania wysokości zaliczki,  rozdzielenie kwoty zaliczki między wierzycieli egzekwujących, sytuacja prawna wierzycieli, którzy nie wpłacili kolejnej transzy zaliczki, zwrot zaliczki
 • jak i kiedy przyłączyć się do egzekucji z nieruchomości
 • kto wnioskuje o ustanowienie kuratora, kiedy miejsce pobytu właściciela nie jest znane
 • pozycja wierzycieli przyłączających się do podziału (wierzyciele składający tytuł wykonawczy z wezwaniem do zapłaty),
 • przyłączać się do egzekucji czy pozostać wierzycielem rzeczowym?
 • rola wierzyciela w postępowaniu wieczystoksięgowym (kwestia opłaty za wpis o wszczęciu egzekucji)
 • usuwanie przeszkód do dokonania wpisu, uzupełnianie braków formalnych wniosku
 • rozporządzenie nieruchomością po zajęciu
 • ustanowienie hipoteki przymusowej po zajęciu, jaka jest korzyść dla wierzyciela?
 • uczestniczenie wierzyciela w czynnościach opisu i oszacowania wartości nieruchomości (termin przystąpienia do opisu i oszacowania, dopuszczalność wniosku wierzyciela o opis i oszacowanie, zawiadomienia i obwieszczenia, protokół z opisu oraz operat szacunkowy)
 • licytacja publiczna (obwieszczenie o licytacji, wezwanie do zestawienia danin publicznych, przybicie, przyznanie własności)
 • zasady podziału sumy uzyskanej z egzekucji (podmioty uczestniczące w podziale wykonanie planu podziału)
 • środki prawne przysługujące wierzycielowi (skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, skarga na wezwanie do uiszczenia zaliczki, skarga na czynności przygotowawcze do opisu i oszacowania (obwieszczenia, zawiadomienia), skarga  na obwieszczenie o licytacji, zarzuty do opisu i oszacowania, zażalenie na postanowienie, wniosek o zmianę zarządcy, uwagi do sprawozdania z zarządu, skarga na plan podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży)
 • egzekucja z nieruchomości zabezpieczonej hipoteką w razie zbycia nieruchomości przez zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji
 • pozycja wierzyciela hipotecznego w egzekucji sądowej
 • przybicie i przyznanie własności
 • plan podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży

V. DOPUSZCZALNOŚĆ ZABEZPIECZENIA I EGZEKUCJI Z MAJĄTKU WCHODZĄCEGO W SKŁAD MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ

 • odpowiedzialność solidarna małżonków
 • wymogi formalne tytułu wykonawczego
 • zastosowanie art. 27c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania podatkowe jednego z małżonków
 • bezskuteczność egzekucji wobec jednego małżonka (dłużnika głównego)
 • wystawianie ponownego tytułu wykonawczego po umorzeniu postępowania
 • wystawianie dalszego tytułu wykonawczego na obojga małżonków celem dokonania wpisu hipoteki na majątku wspólnym

VI. KIEDY I JAK WYSTĘPOWAĆ Z POWÓDZTWEM O UZNANIE ZA BEZSKUTECZNĄ CZYNNOŚCI PRAWNEJ DOKONANEJ Z POKRZYWDZENIEM WIERZYCIELA.

Czy można ustanowić hipotekę na nieruchomości po wyroku uwzględniającym skargę pauliańską.

VII. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ORDYNACJI PODATKOWEJ ORAZ W TRYBIE USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W ADMINISTRACJI.

 

Pytania do Prowadzącego

Przed terminem szkolenia uczestnicy mogą wysyłać prowadzącemu na podany adres mailowy pytania zarówno natury teoretycznej jak i dotyczące konkretnych występujących w danej instytucji problemów – odpowiedź udzielona zostanie na szkoleniu.

W trakcie zajęć można również zadawać pytania – odpowiedzi zostaną udzielone „od ręki” jeżeli pozwoli na to czas i wiedza prowadzącego, jeżeli nie – stosowne informacje zostaną przekazane zainteresowanym mailowo.

Po szkoleniu również istnieje możliwość przesyłania pytań, kazusów do analizy, a nawet pism kierowanych do zobowiązanych bądź organów egzekucyjnych, celem sprawdzenia ich poprawności i wartości merytorycznej (oczywiście po usunięciu danych osobowych).

Wzory pism, wniosków, pozwów, zawiadomień itd. 

Uczestnikom przekazane zostaną, obok innych materiałów, autorskie wzory pism procesowych, w tym środków zaskarżenia oraz wezwań do zapłaty (w edytowalnym formacie).

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Tomasz Kwiecień – prawnik, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, Studium Wyceny Nieruchomości na UWM w Olsztynie, Postgraduate Management Studies oraz MBA na Politechnice Lubelskiej. Prowadzący od ponad 20 lat zajmuje się problematyką zabezpieczeń i egzekucji administracyjnej,     w szczególności zastawami skarbowymi, hipotekami oraz egzekucją z nieruchomości (uchodzi za jednego z najlepszych w kraju specjalistów w tej dziedzinie). Przez ten czas był inspektorem w komórce egzekucji, komornikiem skarbowym w urzędzie skarbowym w Starachowicach (2004 – 2010) oraz naczelnikiem urzędu skarbowego w Opatowie (2010 – 2016). Jest urzędnikiem służby cywilnej III stopnia, ma zdany egzamin na inspektora kontroli skarbowej, przez wiele lat wykładał prawo podatkowe w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. Chechlińskiego w Łodzi. Prowadził wysoko oceniane przez uczestników szkolenia z zakresu egzekucji administracyjnej oraz spraw wierzycielskich dla naczelników urzędów skarbowych, kierowników oraz pracowników komórek egzekucyjnych i wierzycielskich urzędów  i izb skarbowych. Jest autorem wydanej w 2017 r. książki „Egzekucja administracyjna z nieruchomości. Komentarz praktyczny”, publikuje w Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego, w wydaniu luty 2018 r. ukazał się jego artykuł „Czynności przygotowawcze do opisu i oszacowania wartości nieruchomości   w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym”. Jest także praktykiem, reprezentował urząd skarbowy w kilkuset postępowaniach sądowych w sprawach upadłościowych, układowych, o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,  o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, o podział majątku, stwierdzenie nabycia i dział spadku itd.

ORGANIZATOR:
Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
LAW Center Club

OBSŁUGA SZKOLENIA:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03- 750 Warszawa
+48 732 968 844
+48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

terminy:

29 czerwca 2018 WARSZAWA


Cena:

405,69 zł netto + 23 % VAT

Cena szkolenia obejmuje:
– 7 godzin wykładu,
– materiały szkoleniowe
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria:

sobota/dzień roboczy:

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek podają tylko dzieci i młodzież)

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek podają tylko dzieci i młodzież)

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w związku z udziałem w szkoleniu.

2. Administratorem danych jest: Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grodzieńskiej 21/29,

3. Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki przetwarzania danych osobowych w EWSPA, w tym z klauzulą informacyjną o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz jestem świadomy moich praw dostępu do treści swoich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, tj. wycofania zgody w każdym czasie.

 Rejestracja na szkolenie jest potwierdzeniem wyrażenia zgody.