ZARZĄDZANIE SEKRETARIATEM SZKOLNYM z ELEMENTAMI PRACY w ZMODERNIZOWANYM SIO oraz PO ZMIANACH w USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH


Szkolenie przeznaczone jest dla szkół i placówek oświatowych: dyrektorzy, wicedyrektorzy, sekretarki, osoby zatrudnione w sekretariacie oraz osoby ubiegające się o prace w sekretariacie szkolnym.

Szkolenie oparte jest o najnowsze przepisy o ochronie danych osobowych, dokumentacji uczniowskiej, dokumentacji nauczania i pracowniczej oraz archiwizacji. Ponadto każdy uczestnik otrzyma wzory dokumentów pomocne przy prowadzeniu sekretariatu szkolnego.

 

 1. Czym jest sekretariat szkolny? Zadania i obowiązki pracownika sekretariatu (umiejętności, cechy pracownika sekretariatu).
 • Planowanie pracy sekretariatu – rejestracja i obieg dokumentów, załatwianie spraw, korespondencja biurowa, dokumentacja poufna. Kierowanie sekretariatem.
 • Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania szkoły.
 • Regulacje prawne dotyczące dokumentacji szkolnej z uwzględnieniem zmian.
 • Dokumentacja szkolna – aktualne przepisy (księga ewidencji dzieci, księga uczniów, ruch uczniów, arkusze ocen, sprostowania, duplikaty (opłaty), odpisy, kopie; wydawanie świadectw i legitymacji; rejestry wydawanych dokumentów.
 • Dokumentacja sekretariatu – pisanie zarządzeń, wydawanie decyzji administracyjnych.
 • Omówienie wzorów dokumentów (propozycja druków z własnej praktyki).
 • Zasady prowadzenia spraw kancelaryjnych – korespondencja biurowa zewnętrzna i wewnętrzna, obieg dokumentów, dokumentacja zastrzeżona.
 • Aplikacje w pracy sekretariatu – PABS, NABÓR, DZIENNIK ELEKTRONICZNY – jak z nich korzystać aby ułatwić sobie pracę.
 • Praca w zmodernizowanym SIO – najczęstsze problemy.
 • Ustawa o Ochronie Danych Osobowych w pracy sekretariatu – nowe zadania.
 1. Gromadzenie i przechowywanie akt. Archiwizacja danych – gromadzenie i zabezpieczanie przed zniszczeniem dokumentacji szkolnej
 • Rzeczowy wykaz akt.
 • Instrukcja określająca zasady i tryb postępowania z dokumentacją – instrukcja kancelaryjna oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.
 • Przykładowa instrukcja kancelaryjna.
 • Przykładowa instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.
 • Przykładowe protokoły przekazania dokumentacji do składnicy akt.
 1. Elementy prawa pracy i kwestii kadrowych niezbędnych w pracy sekretariatu szkolnego.
 • Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Ustawa o pracownikach samorządowych –podstawowe akty prawne dotyczące zatrudniania pracowników w szkole.
 1. Dyskusja z uczestnikami szkolenia.

 

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.