RUCH KADROWY W OŚWIACIE – ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY I PLACÓWKI PUBLICZNEJ, ORGANU PROWADZĄCEGO I ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POLITYKI KADROWEJ


Szkolenie pozwoli znaleźć odpowiedź na wiele pytań tak istotnych w kształtowaniu polityki kadrowej w oświacie.

Uczestnicy dowiedzą się, jakie skutki kadrowe wywołają ich ewentualne decyzje o wygaszeniu, przekształceniu lub włączeniu gimnazjum do innej szkoły, jakie rozwiązania kadrowe będą musieli bądź mogli stosować w okresie wdrażania reformy, poinformujemy ich również o tym, do kiedy będą zajmować stanowiska kierownicze.

 

Program szkolenia:

 1. Nowe zadania organu sprawującego nadzór pedagogiczny: w tym opiniowanie arkusza organizacji, ocena kwalifikacji nauczycieli, dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły.
 2. Obowiązek informowania kuratora oświaty o wolnych miejscach pracy w szkole. Nadzór
  nad zatrudnianiem nauczycieli przebywających w stanie nieczynnym.
 3. Zadania organu prowadzącego w zakresie dostosowania sieci szkół  do nowego ustroju szkolnego.
 4. Arkusz organizacyjny szkoły i jego wpływ na kształtowanie polityki kadrowej.
 5. Kadencyjność kadry kierowniczej w szkole a gwarancja lub możliwość dalszego zatrudnienia w okresie przejściowym wynikającym z ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe.
 6. Planowanie zatrudnienia w przypadku przekształcenia i włączenia gimnazjum do innej szkoły – status pracowników w zespole szkół.
 7. Nowa formuła przeniesienia służbowego nauczycieli – okres przejściowy.
 8. Ograniczenie godzin ponadwymiarowych w szkołach ponadpodstawowych.
 9. Nowe zasady ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczycieli.
 10. Obowiązek podjęcia pracy w innym przedszkolu, szkole i placówce w okresie przejściowym.
 11. Zgoda na podjęcie lub kontynuowanie zatrudnienia w innej szkole. Skutki prawne braku zgody.
 12. Decyzja dyrektora placówki oświatowej o przeniesieniu nauczyciela w stan nieczynny.
 13. Obowiązek przekazania nauczycielom pisemnej informacji do 15 maja 2017 r. o planowanych zmianach w warunkach zatrudnienia w związku z reformą edukacji.
 14. Zwolnienie w okresie wypowiedzenia z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
 15. Zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia w okresie przejściowym po zmianach.
 16. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po wygaszeniu gimnazjum.
 17. Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie Karty Nauczyciela i na podstawie ustawy wprowadzającej ustawę prawo oświatowe: 
        a) środki ochrony prawnej przy wypowiadaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy
  b) wybór formy i terminów rozwiązania stosunku pracy;
  c) wycofanie oświadczenia woli przez jedną ze stron.
 18. Odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę. Postępowanie pojednawcze i sądowe.

*Powyższe zagadnienia mają charakter standardowy, ale przebieg szkolenia zostanie poparty ciekawą prezentacją i dyskusją z uczestnikami.

Cena szkolenia obejmuje:

– 6 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw
– dwudaniowy obiad,

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o odbytym kursie.