REGULAMIN ZFŚS ORAZ ZASADY GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH PRZEPISÓW


W trakcie szkolenia omówiona zostanie problematyka dotycząca tworzenia i rozliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a w szczególności zasady tworzenia funduszu,katalog osób upoważnionych objętych opieką socjalną, wachlarz  świadczeń z ZFŚS, świadczenia urlopowe dla nauczycieli, zagadnienia stosowania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych Art.21 oraz niezbędna dokumentacja , metody konstrukcji  niezbędnych załączników do regulaminu, sposób i możliwości pozyskiwania informacji, metody statystyczne naliczania średniorocznego zatrudnienia,  dokonywanie korekt ZFŚS, tajemnica wynagrodzeń a ochrona danych osobowych, rola związków zawodowych, kompetencje zespołów doradczych czy komisji socjalnych

Omówiony zostanie również bardzo ważny aspekt odpowiedzialności kierownika jednostki w świetle zmian Ustawy o rachunkowości  oraz w świetle Ustawy o finansach publicznych  również w kontekście funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w jednostce.

 

Program szkolenia:

 1. Kompetencje socjalne pracodawców, zasady organizowania i prowadzenia działalności społecznej.
 2. Istota i cel tworzenia funduszu, ustawowy zakres działalności socjalnej.
 3. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS – nieprawidłowości w tym zakresie.
 4. Normy prawne regulujące zasady tworzenia funduszu oraz omówienie nowego orzecznictwa NSA w sprawie przychodu ze stosunku pracy powstającego u uczestników imprez integracyjnych.
 5. Metody naliczania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania zakładowego funduszu.
 6. Procedura tworzenia, wprowadzania zmian i uzgadniania Regulaminu ZFŚS.
 7. Założenie wydatków na dany rok budżetowy.
 8. Zarządzanie budżetem przez pracodawcę oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy o ZFŚS.
 9. Zasady przyznawania dopłat do różnych form wypoczynku, warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomogi), pożyczki mieszkaniowe, imprezy integracyjne.
 10. ODO – tajemnica wynagrodzeń współmałżonków a składanie oświadczeń i korzystanie z nich.
 11. Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i przedstawicieli załogi w zakresie działalności socjalnej.
 12. Tworzenie Regulaminu ZFŚS, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 8 godzin szkoleniowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw

 

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o odbytym kursie.

2 Październik, 2017

Warszawa

Grodzieńska 21/29
Warszawa, Mazowieckie 03-750 Polska
+ Google Map
Kalendarz google Exportuj iCal