PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – NAJNOWSZE REGULACJE


Szkolenie przeznaczone jest dla szkół i placówek oświatowych, jak również jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze ze względu na zgodność z prawem i zachowanie dyscypliny budżetowej zasady składania i rozstrzygania zamówień publicznych.

Zagadnienia finansowania potrzeb oświaty są często różnie regulowane przez poszczególne JST, szkolenie umożliwia analizę specyficznych, interesujących dla uczestników, sytuacji występujących w poszczególnych szkołach.

 

 1. Aktualny stan prawny nowe regulacje i zmiany.
 • Zmiany w katalogu wyłączeń z Ustawy
 • Udzielanie zamówień z pieniędzy publicznych, przeciwdziałanie korupcji, zasada zachowania uczciwej konkurencji i jawności postępowania
 • Zmiany w ustawach o odpowiedzialności ze przekroczenie dyscypliny finansów publicznych a wydatkowanie środków publicznych.
 • Regulacje dotyczące planów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Zmiany w definicjach ustawowych. Pojęcia ustawowe: dostawy, usługi, roboty budowlane, anulowanie pojęć usług nie priorytetowych i priorytetowych ,nowe pojęcia: cykl życia produktu ,usługi społeczne
 1. Jak i kiedy powoływać komisje przetargową?
 • Komisja przetargowa i zespół do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 1. Opis przedmiotu zamówienia jako jeden z najistotniejszych elementów przygotowania postępowania
 • Stosowanie nazw handlowych producentów
 • Zasada konkurencyjności
 • Zasada szacowania wartości zamówienia publicznego – badanie cen rynkowych
 • Zasada łączenia i dzielenia zamówień – zamówienia powtarzalne okresowo
 1. . Wybór oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia przyjętych kryteriów.
 • Badanie i ocena ofert – wyjaśnianie i poprawa
 • Kryteria poza cenowe – praktyka i orzecznictwo
 • Rażąco niska cena – procedura wyjaśniająca
 1. Wspólny Słownik Zamówień – do czego służy i jak z niego korzystać?
 2. Typowe dla placówek oświatowych zamówienia publiczne (dostawa żywności, roboty budowlane)
 3. Zasady tworzenia regulacji wewnętrznych dla udzielanych zamówień –Regulaminów.
 • Wzorcowy (autoryzowany przez Urząd zamówień publicznych) Regulamin wzorcowy udzielania zamówień .
 • Przykładowe Wzorce Regulaminów i Rejestrów zamówień.
 1. Odpowiedzialność Zamawiającego za naruszenie zasad związanych z wydatkowaniem pieniędzy publicznych.
 • Odpowiedzialność wynikająca z Ustawy i ze Stosunku Pracy,
 • Odpowiedzialność finansowa i odpowiedzialność karna.
 1. Dyskusja z uczestnikami szkolenia – pytania do prowadzącego.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 6 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.