PRAWO PRACY PO NAJNOWSZYCH ZMIANACH OD 2017r.


Szkolenie kierowane do kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych, jak również do wszystkich osób pracujących na podstawie przepisów prawa pracy.

Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z obowiązującymi przepisami oraz  zmianami w tematyce czasu pracy, uprawnieniami związanymi z macierzyństwem i rodzicielstwem ora umowami o pracę po zmianach oraz zastosowaniem tych zmian w praktyce.

 

Program:

Dzień 1 szkolenia

1. Ochrona danych osobowych w 2017 r.
2. Dokumentacja: rekrutacja i selekcja pracowników.
3. Dokumentacja kadrowa i akta osobowe.
4. Regulamin pracy i wynagradzania po zmianach 2017r.
5. Czas pracy w 2017 r.

 • Jak zapisać właściwe informację o rozkładzie czasu pracy w dokumentach obowiązujących w firmie?
 • Systemy czasu pracy: system czasu pracy: podstawowy, równoważny, ruchomy
 • Norma w wymiar czasu pracy
 • Wyliczanie wymiarów do przepracowania w 2017 r.
 • Delegacja a czas pracy
 • Odpoczynki dobowe i tygodniowe
 • Okresy rozliczeniowe
 • Jak optymalnie dobrać system czasu pracy do specyfiki firmy?
 • Ruchomy czas pracy a praca w tej samej dobie pracowniczej.
 • Grafiki i harmonogramy czasu pracy – jak i kiedy wolno w nich dokonywać zmiany.
 • Okresy zaliczane i nie zaliczane do czasu pracy.
 • Wydłużenie okresów rozliczeniowych – szansa czy zagrożenie?
 • Zwolnienia od świadczenia pracy: obligatoryjne i fakultatywne.
 • Różne przypadki odpracowywania prywatnych wyjść prywatnych  – dokumentacja tych wyjść.
 • Zlecanie pracy ponad wymiar zapisany w umowie a zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych.
 • Ewidencjonowanie czasu pracy i załączniki do ewidencji.
 • Praca w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowa – jak ją rozliczać (nadgodziny a dyżur).
 • Rozliczanie pracownika w okresie jego niezdolności do pracy.
 • Zwolnienia od świadczenie pracy – obligatoryjne i fakultatywne.
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracownika – obowiązki pracodawcy w tym zakresie, rozliczanie nieobecności pracownika (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych).

6. Urlopy wypoczynkowe i zwolnienia od świadczenia pracy a czas pracy.

 • Tworzenie planów urlopów i ich modyfikacja.
 • Obliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego.
 • Obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z przesunięciem terminu urlopu przez pracodawcę.
 • Urlop na żądanie – możliwe przypadki odmowy udzielenia urlopu przez pracodawcę.
 • Przypadki w których urlop wypoczynkowy pracownika może zostać przerwany.
 • Obowiązkowe wykorzystanie przez pracownika urlopu zaległego.
 • Urlop cząstkowy i urlop w wymiarze godzinowym.

Dzień 2 szkolenia

1. Obowiązki pracodawcy po zmianach 2017 r.

 • Umowy o pracę
 • Akty prawa wewnętrznego
 • Świadectwa pracy

2. Odpowiedzialność materialna pracowników- zmiany 2017r.
3. Odwołania do Sądów Pracy po zmianach 2017r.
4. Zatrudnianie pracowników, dokumentacja pracownicza, przewidywane zmiany w Prawie pracy 2016 – 2017r.

 • Ochrona i przetwarzanie danych osobowych
 • Wyrok ETPC 2016 r – prawo do monitorowania prywatnej korespondencji pracownika, a jego ochrona danych osobowych
 • Dokumentacja pracownicza – okresy przechowywania stan prawny 2016 i projekt na 2017r.
 • Badania lekarskie, szkolenia bhp – oryginały i kopie?
 • Kiedy umowa zlecenie zostanie umową  o pracę
 • Umowę zlecenia z własnym pracownikiem – kiedy to możliwe?
 • Badania wstępne, okresowe i kontrolne
 • Umowa na okres próbny po zmianach 2016
 • Umowa na czas określony po zmianach 2016
 • Umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika
 • Umowa na czas wykonywania określonej pracy
 • Umowa na czas nieokreślony
 • Jakie rodzaje umów o pracę można wykorzystania w 2017 r.
 • Ilość umów terminowych można podpisać z jednym pracownikiem
 • Ograniczenie co do długości trwania jednej lub kilku umów na czas określony?
 • Okoliczności i obowiązki pracodawcy uzasadniające podpisanie długiej umowy na czas określony
 • Umowy zawierane na zastępstwo: terminy, okresy wypowiedzenia
 • Ile można podpisać umów na zastępstwo?
 • Do kiedy trwa umowa na zastępstwo i jak się rozwiązuje?
 • Czy trzeba zawrzeć w umowie na zastępstwo termin końcowy jej trwania?
 • Jak długo może trwać umowa na zastępstwo, zgodnie z nowymi przepisami?

5. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmiany 2017 r.
6. Rozwiązanie umowy o pracę.

 • Rozwiązanie umowy o pracę – uwagi ogólne
 • Zmiana warunków umowy o pracę, porozumienie, wypowiedzenie, aneks
 • Okresy wypowiedzenia umów o pracę po zmianach 2016
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

7. Urlopy dla rodziców i uprawnienia rodzicielskie po zmianach.

 • Urlop macierzyński  wymiar i terminy składania wniosków po zmianie 2016
 • Urlop macierzyński a obniżenie wymiaru etatu
 • Urlop rodzicielski – wymiar, terminy składania wniosków i przerwa w korzystaniu po zmianach w 2016
 • Urlop rodzicielski a obniżenie wymiaru etatu
 • Urlop ojcowski – terminy składania wniosków, podział na części po zmianach  w 2016
 • Uprawnienia do urlop wychowawczego a obniżenie wymiaru etatu
 • Zwolnienie z art. 188 K.p. i obniżenie wymiaru czasu pracy w wymiarze godzinowym po zmianach 2016 – konsekwencje dla Pracodawcy.
 • Zakazy pracy w godzinach nadliczbowych – kobiety w ciąży
 • Ograniczenia w pracy w godzinach nadliczbowych – rodzice do lat 4

8.  Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r. – nowe przepisy.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 12 godzin zegarowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Start:

10 Kwiecień, 2017

Koniec:

11 Kwiecień, 2017

Warszawa

Grodzieńska 21/29
Warszawa, Mazowieckie 03-750 Polska
+ Google Map
Kalendarz google Exportuj iCal