PODATKI ZAGRANICZNE BEZ TAJEMNIC – PODATEK U ŹRÓDŁA, UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA, DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW ZA GRANICĘ.


Szkolenie jest przeznaczone dla osób zajmujących się rozliczaniem podatków międzynarodowych, głównych księgowych, księgowych, osób specjalizujących się w rozliczaniu podatków oraz rozliczających wszelkie koszty pracowników delegowanych za granicę.

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki zastosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowanie zakładów oraz kwestii podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników oddelegowanych za granicę.

Szkolenie umożliwia pozyskanie specjalistycznej wiedzy z zakresu podatków międzynarodowych i kwestii rozliczania pracowników oddelegowanych za granicę, w tym członków zarządu.

Program kursu obejmuje:

Interpretacja umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

1.    ZAGADNIENIA OGÓLNE.
1.1.    Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego (umiejscowienie w systemie źródeł prawa w Polsce, właściwe organy, rola OECD, Model Konwencji OECD)
1.2.    Bezpośredni skutek umów międzynarodowych.
1.3.    Wprowadzenie do europejskiego prawa podatkowego. Zasady ogólne prawa Unii Europejskiej. Zakaz dyskryminacji. Swoboda przedsiębiorczości. Zasada proporcjonalności.
1.4.    Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”).
1.5.    Konstrukcja poszczególnych umów

2.    REZYDENCJA PODATKOWA.
2.1.    Obowiązek podatkowy (znamiona podlegania w Polsce nieograniczonemu i ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) – case study.
2.2.    Zakres podmiotowy Modelu Konwencji OECD.
2.3.    Orzeczenia sądów i interpretacje indywidualne.

3.    ZYSKI PRZEDSIĘBIORSTW – case study.

4.    ZAKŁAD – case study
4.1.    Zakład podatkowy jako podatnik podatku dochodowego.
4.2.    Zakład podatkowy w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4.3.    Zakład podatkowy w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
4.4.    Znamiona zakładu podatkowego – Case study
4.5.    Działalność przygotowawcza i pomocnicza w świetle Konwencji Modelowej OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku;
4.6.    Plac budowy jako zakład podatkowy – Case study
4.7.    Działalność prowadzona poprzez zależnego przedstawiciela.
4.8.    Rozrachunki między jednostką macierzystą a zakładem podatkowym na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4.9.    Metoda bezpośredniego przypisywania zysków zakładowi podatkowemu. Metoda pośredniego przypisywania zysków zakładowi podatkowemu – Case study.
4.10.    Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w odniesieniu do rozliczeń pomiędzy zakładem podatkowym a jednostką macierzystą.
4.11.    Rozliczanie strat zakładu podatkowego.
4.12.    Przypisywanie kosztów i przychodów do miejsca położenia zakładu podatkowego. Sposób dokumentowania: faktura, nota
4.13.     Przedstawienie wyniku zakładu podatkowego w deklaracji jednostki macierzystej.
4.14.    Różnice kursowe.
4.15.    Wyposażenie zakładu w kapitał, towary handlowe, środki trwałe – VAT, PDOP
4.16.    Omówienie aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych, interpretacji podatkowych.

5. METODY UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA – case study.
5.1. Metoda kredytu podatkowego (zaliczenia)
5.2. Metoda wyłączenia z opodatkowania z zastrzeżeniem progresji.

Opodatkowanie dochodów transgranicznych, podatek u źródła.

1. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PODATKU „U ŹRÓDŁA” (ZNAMIONA OPODATKOWANIA).
1.1. Przychody (dochody) osiągane na terytorium RP.
1.2. Płatnik i podatnik.
1.3. Deklaracje podatkowe i terminy. Organy podatkowe.
1.4. Certyfikat rezydencji podatkowej.
1.5. Opodatkowanie zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

2. PRZEDMIOT OPODATKOWANIA PODATKIEM U ŹRÓDŁA:
2.1.    Świadczenia niematerialne – case study.
2.2.    Odsetki – case study.
2.3.    Prawa Należności licencyjne – case study.
2.4.    Dywidendy – case study.
2.5.    Orzecznictwo sądów i interpretacje indywidualne.

3.    ZWOLNIENIE OD OPODATKOWANIA PODATKIEM U ŹRÓDŁA.
3.1.    Warunki i terminy – Case study.
3.2.    Odpowiedzialność płatnika.

4.    CASE STUDY – aktualne orzecznictwo i interpretacje indywidualne.  
4.1.    Kurs waluty.
4.2.    Pojęcie „zapłaty”.
4.3.    Zakup biletów lotniczych, zakup biletów na imprezy artystyczne i sportowe, wynajem samochodów za granicą, płatności kartą kredytową oraz płatności dokonywane w Internecie,

5. TRANSFER PRICING – case study
5.1. Pojęcie podmiotów powiązanych.
5.2. Elementy dokumentacji podatkowej transakcji z podmiotami powiązanymi.
5.3. Pojęcie transakcji.
5.4. Korekta zysków.

Oddelegowanie pracowników za granicę

1. PRAWO PRACY – case study.
1.1. Podstawa prawna.
1.2. Dokumenty związane z oddelegowaniem.
2. REZYDENCJA PODATKOWA PRACOWNIKA.
2.1. Ustalenie rezydencji pracownika przed rozpoczęciem oddelegowania i monitorowanie ewentualnych zmian w trakcie oddelegowania
2.2. Możliwość i konsekwencje zmiany rezydencji w trakcie roku
2.3. Rozstrzygniecie konfliktu podwójnej rezydencji (podwójnego nieograniczonego obowiązku podatkowego)

3. STOSOWANIE UMOWY.
3.1. Ustalenie właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) oraz poprawne zakwalifikowanie dochodu pracownika do właściwego artykułu UPO
3.2. Kolizje między art. 15 a art. 16 UPO (względnie również art. 17 i 19)
3.3. Problem tzw. „samozatrudnienia” na umowach cywilnoprawnych i jego możliwej odmiennej kwalifikacji w świetle UPO
3.4. Kompetencje poszczególnych zaangażowanych państw do opodatkowania osób pracujących w innym kraju na podstawie UPO
a.    opodatkowanie wg miejsca wykonywania pracy
b.    klauzula dotycząca oddelegowania
c.    klauzula dotycząca wynajmu siły roboczej
d.    zasady unikania podwójnego opodatkowania
3.5.  Wpływ zatrudniania pracowników za granicą na możliwość powstania zagranicznego zakładu pracodawcy

4. DOKUMENTACJA.
4.1. Obowiązki podatkowe podmiotu zatrudniającego osoby pracujące w innym kraju niż miejsce zamieszkania
4.2. Ustalanie podstawy opodatkowania przez płatników (diety, świadczenia rzeczowe)
4.3. Obowiązki informacyjne – PIT-11
4.4. Informacje podatkowe wynikające z Ordynacji Podatkowej

5. CASE STUDY.
5.1. Kazus pracownika oddelegowanego na zagraniczny plac budowy
5.2. Kazus pracownika pracującego równolegle w kraju i za granicą

6. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.
6.1.Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez pracowników wykonujących pracę w innym kraju unijnym
6.2. Zasada jednego właściwego ustawodawstwa
6.3. Wykonywanie pracy na terenie jednego państwa
6.4. Klauzula dotycząca oddelegowania
6.5. Wykonywanie pracy na terenie większej liczby państw
6.6. Ustalanie podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych w przypadku pracowników oddelegowanych i odbywających zagraniczną podróż służbową
6.7. Zasady odliczania zapłaconych zagranicą składek ubezpieczeniowych od podstawie opodatkowania w kraju, z uwzględnieniem odmienności zagranicznego i polskiego systemu ubezpieczeń społecznych
6.8. Przebieg procesu uiszczania należności publicznoprawnych (składki ubezpieczeniowe, podatek) przy pracownikach oddelegowanych za granicę
6.9. Pensja brutto jako punkt wyjścia
6.10.Naliczenie właściwych składek ubezpieczeniowych (w zależności od sytuacji danego pracownika: w Polsce lub zagranicą)
6.11. Zastosowanie danych do celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy (w zależności od sytuacji danego pracownika: w Polsce lub zagranicą)
6.12. Odliczenie składek ubezpieczeniowych od podatku dochodowego w kraju wzgl. zagranicą
6.13. Zastosowanie danych wynikających z obliczenia zaliczki na podatek przy obliczeniu kwoty wypłaty
6.14. Przeniesienie danych z rozliczeń miesięcznych do zeznania rocznego w Polsce wzgl. zagranicą
6.15. Przypadek szczególny: oddelegowanie / zatrudnienie zagranicznego członka zarządu lub rady nadzorczej

Czas trwania kursu: 18 godzin akademickich
Termin kursu:  18 – 19 sierpnia 2017

Cena kursu obejmuje:

– 18 godzin akademickich,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

 

Start:

22 Wrzesień, 2017

Koniec:

23 Wrzesień, 2017

Warszawa

Grodzieńska 21/29
Warszawa, Mazowieckie 03-750 Polska
Kalendarz google Exportuj iCal