NOWE PRZEPISY UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH


Nowelizacja ustawy o systemie oświaty wprowadziła szczegółowe uregulowania dotyczące udzielania, rozliczania i kontroli dotacji w sektorze niepublicznym, pozwalające na ujednolicenie procedur postępowania przy ubieganiu się o udzielenie dotacji, zwiększenie przejrzystości w przyznawaniu i wydatkowaniu środków publicznych oraz umożliwiające samorządom sprawowanie realnej kontroli w tym zakresie. 

Szkolenie MCBRIE ma na celu przygotowanie JST do wprowadzenia zmian w zasadach naliczania, udzielania, rozliczania i kontrolowania sposobu wykorzystania udzielanych dotacji.

 

Program szkolenia:

  1. Praktyki szkoły/placówki niepublicznej do rejestracji prowadzonej przez JST oraz ubiegania się o udzielenie dotacji – kompetencje organu prowadzącego szkołę/placówkę
    i organu dotującego.
  2. Ustalanie wysokości dotacji należnej szkole lub placówce niepublicznej
  3. Normy wypłacania dotacji, zwiększania lub zmniejszenia jej wysokości w trakcie roku budżetowego – kompetencje podmiotu dotowanego i obowiązki organu dotującego.
  4. Rodzaje zadań i wydatków, które mogą być finansowane z subwencji, w tym pokrywanie
    z dotacji wynagrodzenia osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę, będącej jej dyrektorem.
  5. Przepisy zarządzania środkami pochodzącymi z dotacji – terminy i zasady wydatkowania środków, dokumentowanie i rozliczanie dokonanych wydatków.
  6. Kontrolowanie przez JST prawidłowości uzyskania i wydatkowania dotacji – zakres i zasady przeprowadzania kontroli, uprawnienia osób kontrolujących, prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych.

 

Cena szkolenia obejmuje:

– 8 godzin szkoleniowych,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw

 

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymują Zaświadczenie o odbytym kursie.