JAK PRAWIDŁOWO WPROWADZIĆ ZMIANY DO STATUTÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK PO REFORMIE OŚWIATY. ZADANIA DYREKCJI I RADY PEDAGOGICZNEJ.


ZAPRASZAMY dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli (pracowników) zaangażowanych w pracę nad nowym kształtem statutu w danej szkole, placówce oświatowej.

Liczne zmiany aktów prawnych regulujących zasady funkcjonowania szkół i placówek powinny znaleźć odzwierciedlenie w zapisach statutów tych jednostek. Statut to najważniejszy dokument opisujący zasady funkcjonowania placówki oświatowej. Dbanie o poprawność i aktualność jego zapisów należy do obowiązków dyrektora.

Celem głównym zajęć jest dostarczenie informacji o obszarach działalności szkół, które zostały zmienione w przepisach prawa i w związku z tym statuty szkół wymagają nowelizacji.

 

Program szkolenia:

 

1. Pojęcia podstawowe dotyczące prawa oświatowego i statutu.

2. Regulacje prawne dotyczące statutu szkoły, m.in.:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. poz 59),
 • Ustawa z dnia 14 września 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

3. Ramowy statut szkoły publicznej i niepublicznej:

 • Funkcje ramowego statutu
 • Zapisy zawarte w ramowym statucie szkoły  w  ustawie PRAWO OŚWIATOWE

4. Konstrukcja statutu szkoły z uwzględnieniem wszystkich obszarów pracy szkoły, w tym:

 • Cele i zadania szkoły
 • Prawa i obowiązki ucznia,
 • Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;
 • Zadania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania konfliktów między nimi,
 • Zadania innych pracowników szkoły,
 • Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów
 • Zasady bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,
 • Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
 • Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom
 • Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu
 • Warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego
 • Obowiązki ucznia w statucie szkoły

6. Nowelizacja statutu:

 • Motywy wprowadzenie nowelizacji,
 • Praktyki stosowane przy nowelizacji statutu
 • Tekst standaryzowany statutu po następnych nowelizacjach.

7. Uchwały rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji statutu:

 • Struktura uchwały,
 • Słownictwo odnoszące się do uchwały,
 • Sposoby uchwalania nowego statutu placówki

8. Dyskusja prowadzącego z uczestnikami szkolenia.
 

Cena szkolenia obejmuje:

– 5 godzin zegarowych szkolenia,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

 

 

26 Wrzesień, 2017

Czas:
10:00 am - 3:00 pm

Warszawa

Warszawa, mazowieckie Polska + Google Map
Kalendarz google Exportuj iCal