Szkolenie przygotowujące do egzaminy na pośredników kredytu hipotecznego


W związku z zatwierdzoną przez Prezydenta RP  nowelizacją Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

afiliowana przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

wraz ze Zrzeszeniem Prawników Polskich – Oddział w Warszawie

oraz Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji

 zapraszają na

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO Z ZAKRESU WIEDZY PRAWNEJ WYMAGANEJ ZGODNIE Z ZAPISAMI USTAWY

 

Znowelizowane zapisy Ustawy nakładają na pośredników kredytowych obowiązek uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności oraz wpisu do rejestru KNF. Jednym z warunków złożenia wniosku o wydanie zezwolenia jest pozytywny wynik egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego, o ile wnioskodawca nie posiada tytułu magistra prawa lub ekonomii.

 

Nasze szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które:

 1. Prowadzą działalność związaną z pośrednictwem kredytowym i będą musiały przystąpić do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego
 2. Planują uruchomienie działalności związanej z pośrednictwem kredytowym
 3. Prowadzą działalność i chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie aktualnych przepisów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu pośrednika kredytowego

 

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcie umowy kredytowej.
 2. Rodzaje zabezpieczeń umowy kredytu
 3. Zasada swobody umów
 4. Umowy zawierane na odległość
 5. Sposoby zawierania umów
 6. Ubezpieczenie ,,bank insurance’’
 7. Problematyka umów sprzedaży nieruchomości, problematyka umów przedwstępnych, zadatek, zaliczka
 8. Umowa deweloperska
 9. Organizacja i funkcjonowanie ksiąg wieczystych
 10. Ochrona konsumenta, klauzule abuzywne
 11. Kompetencje UOKIK
 12. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów związanych z umową kredytu

 

Liczba godzin wykładowych: 20

Podstawa prawna:

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o kredycie hipotecznym nowa

Ustawa prawo bankowe

 

Formuła szkolenia:

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie audio-wizualnych wykładów udostępnionych on-line na platformie e-learningowej Moodle w okresie 2 tygodni, z możliwością wielokrotnego ich odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie.

Każdy moduł tematyczny szkolenia będzie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestnika pod kątem egzaminu na pośrednika kredytowego.

W ramach szkolenia przewidziane są 2 dodatkowe godziny konsultacji on-line z naszymi ekspertami.

 

Terminy:

I edycja: 08 – 22.09.2017

II edycja: 06 – 20.10.2017

 

Informacje i zapisy:

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl
tel. +48 538 148 480, 538 148 481