ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI

PROFESORSKIE CENTRUM DORADZTWA PRAWNEGO

zaprasza na szkolenie


„ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE”. ŚRODKI OBRONY PODATNIKA” 


DLACZEGO WARTO?

Szkolenie kładzie nacisk na stronę praktyczną. Jego celem jest przedstawienie metod i procedur stosowanych przez organy podatkowe i egzekucyjne. Prowadzący przedstawi najbardziej skuteczne i efektywne, prawne sposoby obrony zobowiązanego w postępowaniu egzekucyjnym. Uczestnicy dowiedzą się jakie są najczęstsze uchybienia i nieprawidłowości w działaniach organów egzekucyjnych, które mogą rzutować na wadliwość prowadzonych postępowań. Prowadzący, bazując na wieloletnim doświadczeniu, zaprezentuje propozycje rozwiązań konkretnych, realnych, praktycznych problemów, z którymi z pewnością zetknęli się uczestnicy prowadząc sprawy swoich klientów, bądź własnej firmy.

DLA KOGO?

Szkolenie jest przeznaczone dla prawników, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych, firm wobec których prowadzone jest lub może być postępowanie egzekucyjne, jednostek organizacyjnych i osób prawnych, które mają bądź mogą mieć zobowiązania podatkowe, skutkujące w przyszłości odpowiedzialnością osobistą członków organów zarządzających.


PROGRAM SZKOLENIA :

 1. Kto może reprezentować podatnika w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Zakres reprezentacji, czynności egzekucyjne dokonywane z udziałem i pominięciem pełnomocnika
 2. Podstawy prowadzenia egzekucji. Elementy tytułu wykonawczego i najczęstsze braki formalne. Skutki wszczęcia i prowadzenia egzekucji na podstawie nieprawidłowo wystawionego tytułu wykonawczego
 3. Właściwość miejscowa organów egzekucyjnych.

Jak wykorzystać problem z ustaleniem miejsca zamieszkania podatnika. Zmiana miejsca zamieszkania podatnika w toku postępowania,  zmiana siedziby (adresu) osoby prawnej, brak organów uprawnionych do reprezentacji, rezygnacja jedynego członka zarządu

 1. Wybór właściwego środka zaskarżenia
 •  zarzuty na prowadzone postępowanie egzekucyjne
 •  zażalenie
 • skarga  na czynności egzekucyjne
 • wniosek o zwolnienie z egzekucji
 1. Jak wykorzystać instytucję wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego ?
 2. Dopuszczalne prawem metody wstrzymania, zawieszenia, spowolnienia egzekucji.
 3. Jak urząd skarbowy pozyskuje wiedzę o majątku lub dochodach dłużnika (źródła informacji)
 • wykorzystanie art. 36 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • centralna informacja ksiąg wieczystych, centralna informacja o zastawach skarbowych, centralna ewidencja pojazdów i kierowców, rejestr zastawów skarbowych, ewidencja gruntów i budynków
 • wewnętrzne bazy urzędów skarbowych (informacje z JPK, systemu Czynności Majątkowe, Poltax, Serce) oraz dostęp do danych zewnętrznych (Ogniwo, Cepik, Księgi Wieczyste)
 1. Działania organów egzekucyjnych w sytuacji braku kontaktu ze zobowiązanym, bądź nieistnienia organów osoby prawnej. Czy mając długi warto „zniknąć” ?
 2. Kiedy zadłużonemu podatnikowi opłaca się zarejestrować spółkę z o.o Korzyści i niedogodności tej formy prowadzenia działalności.
 3. Miękka egzekucja przed i po wystawieniu tytułu wykonawczego – jak negocjować z urzędem skarbowym. Zasadność starania się o ulgi w spłacie
 4. Na jakich składnikach majątku można ustanowić zastaw skarbowy. Czy potencjalny nabywca może uzyskać informację o obciążeniu zastawem. Możliwość skutecznego zbycia rzeczy zastawionej. Zastaw skarbowy a zastaw rejestrowy – konkurencja zabezpieczeń. Czym różni się zastaw od zajęcia.
 • zastaw na pojazdach i innych ruchomościach, w tym środkach trwałych – skąd pozyskać informacje
 • zastaw na wierzytelnościach wyprzedzenie innych wierzycieli w razie zajęcia wierzytelności
 •  zastaw na udziałach w spółce z o.o.
 • zastaw na rzeczach oznaczonych co do gatunku
 • zastaw na części ułamkowej rzeczy (udziale)
 • egzekucja z majątku zabezpieczonego zastawem i podział kwoty uzyskanej
 1. Dopuszczalność zastawu i egzekucji na przedmiocie leasingu. Czy leasing jest całkiem „bezpieczny” ?
 2. Hipoteka przymusowej na nieruchomościach i innych prawach.

Kiedy urząd stosuje hipotekę przymusową i jakie są najczęstsze przedmioty zabezpieczenia. Czy urząd może założyć księgę wieczystą i wpisywać w niej aktualnych właścicieli? Czy zabezpieczenie dokonywane jest na etapie kontroli, postępowania podatkowego, czy dopiero w toku egzekucji. Jakie są skutki ustanowienia hipoteki skarbowej dla nieruchomości już zabezpieczonej inną hipoteką np. z tytułu kredytu.

 1. Popularność egzekucji z wierzytelności (efekt JPK).

Jak bezpiecznie odmówić realizacji zajęcia, czy można nie uznać zajętej wierzytelności? Czy dopuszczalne jest  zajęcie wierzytelności przyszłej albo scedowanej (przelanej) na osobę trzecią? .

 1. Egzekucja z nieruchomości.
 • wezwanie zobowiązanego do zapłaty
 • wpis o wszczęciu egzekucji do księgi wieczystej (system teleinformatyczny)
 • chwila zajęcia nieruchomości
 • przyłączenie się do już prowadzonej egzekucji z nieruchomości
 • skutki zajęcia nieruchomości
 • obciążenie nieruchomości po zajęciu
 • ustanowienie hipoteki przymusowej po zajęciu
 • wykreślanie wpisu o wszczęciu egzekucji
 • opis i oszacowanie wartości nieruchomości
 • licytacja publiczna, przybicie, przyznanie własności
 • zasady podziału sumy uzyskanej z egzekucji (podmioty uczestniczące w podziale wykonanie planu podziału).
 • środki prawne przysługujące zobowiązanemu (skarga na czynności egzekucyjne,     w tym na czynności przygotowawcze do opisu i oszacowania (obwieszczenia, zawiadomienia), skarga  na obwieszczenie o licytacji, zarzuty do opisu i oszacowania, zażalenie na postanowienie, wniosek o zmianę zarządcy, uwagi do sprawozdania z zarządu, skarga na plan podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży).

Jakie są inne możliwości działania celem niedopuszczenia do sprzedaży nieruchomości lub spowodowania bezskuteczności egzekucji. Jak przebiega egzekucja z nieruchomości zamieszkałej przez właścicieli bądź lokatorów.

 1. Egzekucja z nieruchomości zabezpieczonej hipoteką w razie zbycia nieruchomości przez zobowiązanego.
 2. Dopuszczalność egzekucji z majątku wchodzącego w skład majątku wspólnego małżonków.
 • odpowiedzialność solidarna małżonków
 • wymogi formalne tytułu wykonawczego
 • zastosowanie art. 27c ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • odpowiedzialność majątkiem wspólnym za zobowiązania podatkowe jednego z małżonków
 • bezskuteczność egzekucji wobec jednego małżonka (dłużnika głównego)
 • wystawianie ponownego tytułu wykonawczego po umorzeniu postępowania
 • wystawianie dalszego tytułu wykonawczego na obojga małżonków celem dokonania wpisu hipoteki na majątku wspólnym

Kiedy małżonek odpowiada za długi drugiego małżonka. Jakie są możliwości „ratowania „ majątku wspólnego.

 1. Egzekucja z nadpłaty w podatku dochodowym i zwrotu podatku VAT. Zajęcie nadpłaty z zeznania wspólnego małżonków.
 2. Niebezpieczeństwo egzekucji z „praw udziałowych”. W jaki sposób organy egzekucyjne mogą zabezpieczać i prowadzić egzekucję z praw udziałowych.

Co można zrobić jeśli dłużnik otrzymał spadek, w skład którego wchodzi nieruchomość. Czy wierzyciel może go „zmusić” do przyjęcia spadku? Czy można zabezpieczyć lub prowadzić egzekucję z udziału w masie spadkowej? Jak przeprowadzić podział spadku  Czy urząd skarbowy może podważyć sądowy dział spadku ?

Czy zrobić kiedy dłużnik prowadzi działalność w ramach spółki cywilnej,  a jednocześnie jest prowadzona egzekucja z jego majątku, na poczet zobowiązań osobistych ?

Czy można zająć wkłady majątkowe albo dochody spółki jawnej na poczet zobowiązań wspólnika ?

Jak przebiega zabezpieczenie i egzekucja z udziałów w spółce z o.o. ?

Czy można ustanowić zastaw i prowadzić egzekucję z udziału we współwłasności    w częściach ułamkowych?

Czy urząd skarbowy albo komornik skarbowy może doprowadzić do zajęcia udziału w składnikach majątkowych po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej w wyniku sądowego zniesienia wspólności, umowy, rozwodu? Sposób postępowania  w zależności od tego, czy majątek został podzielony, czy nadal jest niepodzielony.

Jakie ma znaczenie czy ustanie wspólności nastąpiło po, czy przed powstaniem zaległości podatkowych.

Jakie są źródła wiedzy urzędu skarbowego o udziale dłużnika w ww. masach majątkowych – w jaki sposób może dotrzeć do umowy, wyroku, postanowienia sądu (informacje podatkowe składane do urzędów skarbowych)

 1. W jakich sytuacjach urząd występuje z pozwem o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, (skarga pauliańska). Jakie są możliwości obrony w takim procesie bądź w późniejszej egzekucji w razie przegranej. Wpływ wyroku na istniejące bądź ustanowione po zbyciu majątku hipoteki lub zastawy.
 2. Kto i w jakiej sytuacji może występować z wnioskiem o ogłoszenie upadłości bądź o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Czym grozi uwzględnienie takiego wniosku
 3. Wykorzystywanie przez organy egzekucyjne wniosków o wpis do KRS i CEIDG (Rejestr dłużników niewypłacalnych, ustanowienie kuratora, wykreślenie wpisów niezgodnych ze stanem rzeczywistym).
 4. Czy organy egzekucyjne składają zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu (utrudnianie dochodzenia roszczeń, wyzbycie się majątku, pozorne bankructwo, nadużycie zaufania, dowolne zaspokajanie wierzycieli, nierzetelna dokumentacja). Jak bronić się w takim postępowaniu, możliwe konsekwencje ewentualnego skazania.
 5. Zagrożenie z kodeksu karnego skarbowego za uporczywe niewpłacanie w terminie podatku.
 6. Kiedy i jak organy podatkowe stosują zabezpieczenia zapłaty należności publicznych (zabezpieczenia na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej oraz w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Jak prawidłowo napisać odwołanie od decyzji o zabezpieczeniu bądź zarzuty na prowadzone postępowanie zabezpieczające (jakich używać argumentów).
 7. Co robić kiedy naczelnik urzędu egzekwuje przedawniony podatek ? Jak uruchomić procedurę weryfikacji istnienia zobowiązania, łącznie z kontrolą sądowoadministracyjną. Czy zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką ulegają przedawnieniu?
 8. Jak bronić się przed kosztami egzekucyjnymi? Co zrobić kiedy organ egzekucyjny pobrał opłaty w maksymalnej wysokości? W jaki sposób domagać się ich zwrotu?

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Tomasz Kwiecień – prawnik, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, Studium Wyceny Nieruchomości na UWM w Olsztynie, Postgraduate Management Studies oraz MBA na Politechnice Lubelskiej. Prowadzący od ponad 20 lat zajmuje się problematyką zabezpieczeń i egzekucji administracyjnej,     w szczególności zastawami skarbowymi, hipotekami oraz egzekucją z nieruchomości (uchodzi za jednego z najlepszych w kraju specjalistów w tej dziedzinie). Przez ten czas był inspektorem w komórce egzekucji, komornikiem skarbowym w urzędzie skarbowym w Starachowicach (2004 – 2010) oraz naczelnikiem urzędu skarbowego w Opatowie (2010 – 2016). Jest urzędnikiem służby cywilnej III stopnia, ma zdany egzamin na inspektora kontroli skarbowej, przez wiele lat wykładał prawo podatkowe w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. Chechlińskiego w Łodzi. Prowadził wysoko oceniane przez uczestników szkolenia z zakresu egzekucji administracyjnej oraz spraw wierzycielskich dla naczelników urzędów skarbowych, kierowników oraz pracowników komórek egzekucyjnych i wierzycielskich urzędów  i izb skarbowych. Jest autorem wydanej w 2017 r. książki „Egzekucja administracyjna z nieruchomości. Komentarz praktyczny”, publikuje w Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego, w wydaniu luty 2018 r. ukazał się jego artykuł „Czynności przygotowawcze do opisu i oszacowania wartości nieruchomości   w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym”. Jest także praktykiem, reprezentował urząd skarbowy w kilkuset postępowaniach sądowych w sprawach upadłościowych, układowych, o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,  o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, o podział majątku, stwierdzenie nabycia i dział spadku itd.

ORGANIZATOR:
Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
LAW Center Club

OBSŁUGA SZKOLENIA:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03- 750 Warszawa
+48 732 968 844
+48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

terminy:

14 czerwca 2018 WARSZAWA


Cena:

405,69 zł netto + 23 % VAT – 1 dzień

możliwość płatności w ratach

Cena szkolenia obejmuje:
– 7 godzin wykładu,
– materiały szkoleniowe
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
–  zaświadczenia do  ORA i OIRP

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria:

sobota/dzień roboczy:

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek podają tylko dzieci i młodzież)

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek podają tylko dzieci i młodzież)

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w związku z udziałem w szkoleniu.

2. Administratorem danych jest: Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grodzieńskiej 21/29,

3. Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki przetwarzania danych osobowych w EWSPA, w tym z klauzulą informacyjną o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz jestem świadomy moich praw dostępu do treści swoich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, tj. wycofania zgody w każdym czasie.

 Rejestracja na szkolenie jest potwierdzeniem wyrażenia zgody.