REGULAMIN DZIAŁU KURSÓW i SZKOLEŃ

 

ORGANIZATOR

AKADEMIA PRAWA KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO z siedzibą w Warszawie, Pałac Lubomirskich, Plac Żelaznej Bramy 10 (parter).

REGON 367930565, NIP EU: PL 113 294 77 19

 

SZKOLENIA

 1. Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń/kursów dostępnej pod adresem www.apkim.pl
 2. Oferta szkoleniowa określa: wysokość wynagrodzenia Organizatora, temat, program, termin oraz miejsce szkolenia.
 3. Uczestnik/Zamawiający szkolenia – osoba lub firma, dokonująca zgłoszenia z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie www.mcbrie.pl

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu/kursie jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie przez Zamawiającego zgłoszenia ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem www.apkim.pl nie później niż na jeden dzień roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora).
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Zgłoszenie wypełniane jest przez Zamawiającego, a po wydrukowaniu i podpisaniu przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do zaciągania zobowiązań finansowych, przesyłane pocztą elektroniczną lub faksem na adres Organizatora. Dopuszcza się stosowanie podpisu elektronicznego. Po upływie terminu określonego powyżej, zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po telefonicznym uzgodnieniu z Organizatorem warunków uczestnictwa w szkoleniu/kursie.
 4. Umowa zawierana jest poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza, który jest dostępny na stronie Organizatora. Podpisanie formularza jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa zawartych w niniejszym Regulaminie.
 5. O przyjęciu na szkolenie/kurs decyduje kolejność. Zgłoszeniem nazywamy przysłanie na adres Organizatora formularza o którym mowa w puncie 4.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista Uczestników w danym terminie szkolenia/kursu będzie już zamknięta lub w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby osób, którą przewidział Organizator dla danego szkolenia.
 7. Najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem rozpoczęcia szkolenia Organizator prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu/kursie, artykuły piśmienne, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu/kursie, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub lunch), zgodnie z ofertą dotyczącą danego szkolenia/kursu.
 2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie, chyba że znajdują się one w ofercie danego szkolenia/kursu.
 4. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego zgłoszenia udziału w szkoleniu/kursie oraz wystawionej po zakończeniu szkolenia faktury dla podmiotów publicznych, pozostałe zgłoszenia uczestników opłacane są przed szkoleniem na podstawie pro-formy faktury wystawianej przez Organizatora.
 5. Faktura  zostaje wystawiona i przekazana Uczestnikom na zakończenie szkolenia lub przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia. Płatność powinna nastąpić najpóźniej w terminie do 3 dni od daty przesłania formularza zgłoszenia za szkolenie do Organizatora, w sytuacji jeżeli zgłoszenie jest złożone na dzień przed dniem szkolenia, płatność należy dokonać wraz z zgłoszeniem i dołączyć potwierdzenie wpłaty. Ewentualne odstępstwa w tej kwestii winny być uzgodnione indywidualnie z Organizatorem w formie pisemnej – e-mail.
 6. Na żądanie Zgłaszającego lub uczestnika, Organizator wystawi i prześle mu fakturę pro – forma z tytułu uczestnictwa w szkoleniu/kursie.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA –ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru na adres poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną do Organizatora, podpisane przez Zamawiającego.
 2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 14 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, Ewentualne wcześniej wpłacone przez Zamawiającego kwoty nie podlegają zwrotowi, a Zamawiający zobowiązani są do zapłaty dostarczonych im po zakończeniu szkolenia faktur, tak jakby wzięli w nim udział.
 3. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich zwrotów środków na rzecz Zamawiającego w terminie 14 roboczych od daty wystąpienia podstawy do ich zwrotu.

ZMIANY TERMINU SZKOLENIA/KURSU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia/kursu. Zmiana terminu może nastąpić najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem szkolenia w drodze wiadomości e-mail – Zamawiający może zrezygnować z nowego terminu, a Organizator dokonuje zwrotu całej dokonanej opłaty na wskazany przez Zamawiającego nr. rachunku bankowego.
 2. W przypadku odwołania szkolenia/kursu przez Organizatora, Organizator zwróci wpłaconą przez Zamawiającego kwotę w całości na numer rachunku bankowego wskazany przez Zamawiającego lub zaproponuje udział w szkoleniu w innym terminie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i modyfikacji programu szkolenia, o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 5 dni robocze przed terminem szkolenia.
  Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia/kursu uzyskując zwrot wpłaconej przedpłaty, bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia.
 4. Zamawiający zgłaszający Uczestników szkolenia ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie, aż do chwili jego rozpoczęcia. Zmiana powinna nastąpić w takiej samej formie, jak zgłoszenie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich zwrotów środków na rzecz Zamawiającego w terminie 14 roboczych od daty wystąpienia podstawy do ich zwrotu.

REKLAMACJE

Zamawiający może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie listu poleconego,lub poczty elektronicznej, w okresie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez Zamawiającego jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres Zamawiającego, numer telefonu służbowego Uczestnika, adres e-mailowy Uczestnika) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 3. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2019 roku.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.apkim.pl
 3. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowanych usług oraz warunki akcji promocyjnych dotyczących zgłoszeń przesłanych przed datą wejścia w życie takiej zmiany.