szkolenie


ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej państwowej oraz samorządowej którzy są zainteresowani egzekucją administracyjną. Szczególna uwaga zostanie poświęcona praktycznym aspektom prowadzenia skutecznej egzekucji, przez co szkolenie skierowane jest zarówno do osób posiadających już doświadczenie w wykonywaniu czynności z zakresu egzekucji administracyjnej, jak też osób, dla których jest to nowe zagadnienie.

W szczególności:

pracowników jednostek administracji publicznej,

urzędów skarbowych,

izb skarbowych,

urzędów celnych,

zakładów ubezpieczeń społecznych zajmujących się prowadzeniem egzekucji administracyjnej, jak i pełniących funkcję wierzyciela w toczących się postępowaniach egzekucyjnych w administracji

wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką

 

CEL SZKOLENIA – Zakres szkolenia obejmuje nowelizację  postępowania egzekucyjnego.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przebiegiem postępowania egzekucyjnego jako całości (z uwzględnieniem najnowszych zmian), a także praktycznymi aspektami prowadzenia skutecznej egzekucji.  Pracownicy administracji publicznej zajmujący się egzekucją administracyjną zazwyczaj wykonują czynności wyłącznie na jednym z etapów postępowania egzekucyjnego. Z tego powodu pierwszym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przebiegiem całego postępowania, co pozwoli na lepsze zrozumienie znaczenia wykonywanych przez nich na danym etapie czynności.
Drugim celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze skutecznymi sposobami prowadzenia egzekucji, zarówno z pozycji wierzyciela, jak też organu egzekucyjnego. Ponadto, uczestnicy zostaną zapoznani z typowymi sposobami obrony zobowiązanego oraz innych uczestników postępowania przed działaniami organów egzekucyjnych

METODA

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na pracy w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach.

PROGRAM SZKOLENIA :
 1. Zagadnienia ogólne – istota postępowania egzekucyjnego w administracji:
 • pojęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego, a egzekucji administracyjnej,
 • źródła prawa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • zasady ogólne postępowania egzekucyjnego w administracji.
 1. Zakres przedmiotowy postępowania egzekucyjnego w administracji:
 • obowiązek administracyjny i jego rodzaje,
 • wymagalność obowiązku administracyjnego, w tym wykonalność decyzji administracyjnej,
 • wyłączenia spod egzekucji administracyjnej.
 1. Podmioty postępowania egzekucyjnego w administracji:
 • wierzyciel, zobowiązany, organ egzekucyjny i ich właściwość,
 • organy nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 1. Przebieg postępowania egzekucyjnego w administracji:
 • stadia postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • termin wszczęcia egzekucji administracyjnej.
 1. Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia postępowania egzekucyjnego w administracji:
 • ustalenie wymagalności obowiązku administracyjnego,
 • upomnienie,
 • formy działań informacyjnych wobec zobowiązanego,
 • skarga na bezczynność wierzyciela,
 • wystawienie tytułu wykonawczego – w tym jego wymagana treść i forma przesłania oraz obowiązek aktualizacji tytułu wykonawczego.
 1. Wszczęcie i przebieg egzekucji administracyjnej:
 • termin wszczęcia egzekucji administracyjnej,
 • badanie dopuszczalności egzekucji przez organ egzekucyjny,
 • przyczyny nieprzystąpienia do egzekucji,
 • uprawnienia organu egzekucyjnego i egzekutora w ramach przeprowadzania egzekucji administracyjnej.
 1. Zarzuty w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji:
 • termin wniesienia,
 • przesłanki i tryb rozpatrzenia,
 • konsekwencje uznania zarzutów.
 1. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w administracji:
 • przesłanki,
 • skutki zawieszenia
 • forma,
 • podjęcie na nowo zawieszonego postępowania egzekucyjnego.
 1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego w administracji:
 • przesłanki,
 • skutki prawne,
 1. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej:
 • przesłanki zbiegu,
 • tryb postępowania,
 • obowiązki organu egzekucyjnego, który przejął prowadzenie łącznie egzekucji.
 1. Analiza wybranych środków egzekucyjnych należności pieniężnych:
 • egzekucja z pieniędzy,
 • z wynagrodzenia za pracę,
 • ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia społecznego,
 • a także z renty socjalnej, z rachunków bankowych, z ruchomości i z nieruchomości.
 1. Środki egzekucyjne należności niepieniężnych:
 • grzywna w celu przymuszenia,
 • wykonanie zastępcze,
 • odebranie rzeczy ruchomej,
 • odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,
 • przymus bezpośredni.
 1. Koszty postępowania egzekucyjnego w administracji:
 • podmioty zobowiązane do ich uiszczenia,
 • rodzaje kosztów i wydatków egzekucyjnych,
 • możliwość ich umorzenia,
 • tryb ich określenia,
 • środki zaskarżenia.
 1. Konsultacje, podsumowanie.
MASZ PYTANIA?

.

 +48 538 148 480    +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


miejsce i termin:

15-16 listopada 2017 Poznań

22-23 listopada 2017 Warszawa

25-26 listopada 2017 Gdańsk

CENA:

568,29 zł netto (699 zł brutto)

Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 2 dni szkolenia (10:00-16:00),
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510

 

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez BLUE Operator Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez BLUE Operator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony BLUE Operator z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 538 148 480