Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji oraz Akademia Praktyków Prawa Międzynarodowego Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie


Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawców wobec pracowników oraz pracowników wobec pracodawców w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Sądów Administracyjnych i Sądów Apelacyjnych.


WPROWADZENIE

Słowo od prowadzącego

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawców wobec pracowników oraz pracowników wobec pracodawców to tematyka bardzo obszerna .

Z powyższych względów postanowiłem przedstawić gronu potencjalnych odbiorców szkolenia problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy i pracownika w świetle aktualnego orzecznictwa sądów polskich .

W tym miejscu chciałbym podkreślić, że przedmiotowe opracowanie prezentuje orzeczenia Sądu Najwyższego z różnych okresów min. w celu zaprezentowania ewoluowania poglądów tego Sądu. Stąd też wyraźne różnice w  min. w sprawie zasadności wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi który nabył uprawnienia emerytalne. Dla pełnej czytelności w trakcie szkolenia przytaczam obowiązujące w kodeksie pracy regulacje prawne normujące kwestię odpowiedzialności odszkodowawczej obu stron stosunku pracy dokonując rozdzielenia na tytuły i podtytuły omawianej tematyki .Mam nadzieję ,że szkolenie przypomni i przybliży słuchaczom  postrzeganie tematyki odszkodowań uregulowanych w kodeksie pracy przez aktualne orzecznictwo krajowego sądownictwa.


PROGRAM SZKOLENIA:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA PRACODAWCÓW WOBEC PRACOWNIKÓW

 1. Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania
 2. Odszkodowanie jako jedno z uprawnień pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.
 1. Odszkodowanie jako jedno z uprawnień pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia lub wygaśnięcia stosunku pracy.
 1. Odszkodowanie przysługujące pracownikowi wobec dopuszczenia się przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika, który z tego tytułu rozwiązuje stosunek pracy bez wypowiedzenia.
 1. Obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi i prawo pracownika do odszkodowania i zadośćuczynienia wobec naruszenia w/w obowiązku.
 1. Odszkodowanie przysługujące pracownikowi za niewydajnie w terminie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy.
 1. Odszkodowanie przysługujące byłemu pracownikowi z tytułu zawarcia umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu stosunku pracy.
 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy wobec pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA PRACOWNIKÓW WOBEC PRACODAWCY

 1. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy z winy nieumyślnej.
 2. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy z winy umyślnej.
 3. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.
 4. Wspólna odpowiedzialność materialna.
 5. Odszkodowanie przysługujące pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.
 6. Odszkodowanie przysługujące pracodawcy wobec naruszenia przez pracownika umowy o zakazie konkurencji.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Nota biograficzna sędziego Zbigniewa Szczuki
Zbigniew Szczuka jest sędzią   w Sądzie Okręgowym Warszawa  Praga w Warszaw ie. Od 1989 roku do 2011 r. zajmował stanowiska funkcyjne w sądach warszawskich ostatnio Wiceprezesa Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi w Warszawie . SędziaZbigniew Szczuka od ponad 30 lat zajmuje się szeroko rozumianą problematykąprawa pracy. Wieloletni wykładowca prawa pracy dla aplikantów radcowskich w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie ,Radzie Adwokackiej w Warszawie ,Izbie Notarialnej w Warszawie ,Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W  dniu 18 grudnia 2017 r .wyróżniony  jako wykładowca medalem 35  -lecia samorządu zawodowego radców prawnych .


📌 MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
tel. +48 796 194 576
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR

 • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
 • Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
 • LAW Center Club

termin i miejsce:

23 maja Warszawa

 


cena: 399 zł netto


Cena szkolenia obejmuje:
– 8 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– certyfikat udziału wystawiony przez organizatora
–  punkty ORA i OIRP


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria (uzupełnić tylko jeśli na wykazie jest więcej niż jedna kancelaria) :

sobota/dzień roboczy (jeśli jest wybór dnia):

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl