PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Kurs ma zadanie przybliżyć zagadnienia związane z opiniowaniem psychologicznym w sprawach cywilnych, karnych oraz w postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym. Uczestnicy zapoznają się z niezbędnymi informacjami z zakresu psychologii oraz metodami badań psychologicznych stosowanych w ekspertyzach psychologicznych.


Dla kogo:

Dla wszystkich zainteresowanych osób tematyką psychologii sądowej. Prawników i nie-prawników.


Prowadzący

Pracownicy naukowi oraz czynni zawodowo prawnicy i psycholodzy


Program

MODUŁ I 

 PSYCHOLOGIA SĄDOWA

Wykład ma za zadanie zapoznania słuchaczy z podstawowymi obszarami działań psychologa sądowego oraz przepisami prawnymi odnoszącymi się do wykorzystania wiedzy psychologicznej dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości. W trakcie zajęć omawiane będą kolejno następujące zagadnienia: Przedmiot badań, działy i kierunki rozwoju psychologii sądowej, kontekst historyczny, biegli psychologowie-ich powoływanie, prawa i obowiązki. Rola psychologa w procesie karnym – opiniowanie w sprawach dorosłych sprawców przestępstw, czynniki motywacyjne i typologia sprawców zabójstw. Psychopata – jak funkcjonuje. Znaczenie cech osobowości i jej zaburzeń w przestępczości, problem poczytalności i silnego wzburzenia emocjonalnego. Przestępczość seksualna – zgwałcenie, kazirodztwo, pedofilia. Aspekt prawny i psychologiczny. Przestępczość nieletnich i młodocianych – podstawy prawne opracowania opinii, przyczyny przestępczości – zaburzenie procesu socjalizacji, główne teorie przestępczości ( biologiczne, społeczne, psychologiczne). Ofiary mobbingu i stalkingu. Psychologia śledcza – podstawy psychologicznego typowania nieznanych sprawców. Problematyka resocjalizacji, teorie kary, podkultura więzienna i jej znaczenie w resocjalizacji.

MODUŁ II

PSYCHOLOGIA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM PRAZ POSTĘPOWANIU RODZINNYM I OPIEKUŃCZYM.

Opiniowanie w sprawach cywilnych i zasady opracowywania opinii. Zasady opracowania opinii psychologicznych w sprawach rozwodowych – psychologiczne skutki rozwodu rodziców, dobro małoletniego dziecka jako przesłanka odmowy udzielenia rozwodu. Zasady opracowania opinii w sprawach opiekuńczych – formy ingerencji sądu we władzę rodzicielską, kompetencje opiekunów oraz związek emocjonalny dziecka z nimi. Rysunek jako metoda poznawania dziecka i jego relacji z członkami rodziny. Diagnoza postaw rodzicielskich, zalety i wady kwestionariuszowego pomiaru. Wywiad i obserwacja w określeniu relacji rodzinnych. Psychologiczna problematyka przysposobienia dziecka – ocena motywacji i oczekiwań rodziców adopcyjnych, przygotowanie do adopcji. Rola psychologa w orzekaniu o zdolności do zawarcia małżeństwa, niezdolność psychiczna do zawarcia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa. Regulacje kościelne. Krzywdzenie dzieci – podstawowe problemy psychologicznego badania dzieci wykorzystywanych. Ocena funkcjonowania dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

MODUŁ III

PSYCHOLOGIA W POSTĘPOWANIU KARNYM

Metody przesłuchań podejrzanego/oskarżonego. Psychologiczna ocena wyjaśnień oskarżonego. Motywacja do składania wyjaśnień. Fałszywe przyznanie się do winy. Ekspertyza psychologiczna sprawcy czynu zabronionego. Kwalifikowane i uprzywilejowane typy zabójstw. Diagnoza procesów motywacyjnych. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Poczytalność, niepoczytalność, poczytalność ograniczona. Kryteria niepoczytalności w Polsce i na świecie. Stan silnego wzburzenia – z perspektywy prawa i psychologii. Przekroczenie obrony koniecznej pod wpływem strachu.

MODUŁ IV

PSYCHOLOGIA ZEZNAŃ I WYJAŚNIEŃ ŚWIADKÓW (osoby dorosłe, dzieci)

Osoby dorosłe

Powstawanie spostrzeżeń i wrażeń – prawidłowości dotyczące funkcjonowania zmysłów. Błędy w spostrzeżeniach i wrażeniach. Uwarunkowania trafnych spostrzeżeń i wrażeń. Zmienna podmiotowe: wiek, płeć, osobowość, inteligencja. Elementy modulujące – wpływ emocji i motywacji. Pamięć świadków – odtwarzanie wydarzeń. Procesy uwagi i pamięci. Pamięć autobiograficzna. Wspomnienia fleszowe. Niezwykłe zjawiska pamięciowe. Efekt dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego. Sugestia. Podatność na sugestię. Przesłuchanie z punktu widzenia prawa, kryminalistyki i psychologii. Przesłuchanie poznawcze. Motywacje świadków do zeznawania. Rozpoznanie. Okazanie. Tworzenie portretów pamięciowych. (aspekty prawne, kryminalistyczne i psychologiczne.) Zeznania nieszczere. Zachowania niewerbalne a kłamstwo i oszukiwanie. Komunikacja niewerbalna na sali sądowej Psychologiczna wiarygodność zeznań. Kryteria i modele teoretyczne. Niekonwencjonalne sposoby badania wiarygodności. Badania poligraficzne. Hipnoza. Ocena psychologiczna zeznań osób w podeszłym wieku lub niepełnosprawnych umysłowo.

Psychologia zeznań świadków – zeznania dziecięce

Rozwój dziecka – zmiany rozwojowe w zakresie funkcjonowania zmysłów, pamięci, uwagi i komunikacji z perspektywy przesłuchania. Pamięć dzieci. Fałszywe wspomnienia. Wspomnienia „wdrukowane”. Mechanizmy wyparcia. Przesłuchanie dziecka: zasady, warunki, sposób przeprowadzenia. Rola psychologa i rola organów procesowych. .Fantazjowanie dziecięce a kłamstwo dzieci. Przeprowadzanie wywiadu z dzieckiem molestowanym seksualnie – film. Psychologiczna ocena zeznań. Trudności w psychologicznej ocenie zeznań dzieci.


Wymiar godzin

40 godzin tj. 2 weekendy x 20 godzin.

Piątek- sobota- niedziela od godziny 10.00


Terminy

WARSZAWA  13-15 grudnia 2019, 10-12 stycznia 2020
WROCŁAW 17-19 stycznia 2020, 24-26 stycznia 2020
POZNAŃ  10-12 stycznia 2020, 17-19 stycznia 2020
KRAKÓW  10-12 stycznia 2020, 17-19 stycznia 2020
GDAŃSK  7-9 luty 2020, 14-16 luty 2020
KATOWICE  14-16 luty 2020, 21-23 luty 2020


Cena:

1600 zł (zw. z VAT)

A może potrzebujesz dofinansowania lub płatności w ratach?

  • Prowadzisz kancelarię? Firmę lub jesteś pracownikiem? Masz możliwość dofinansowania do kursu nawet do 80 proc. w ramach usług rozwojowych (nie dotyczy osób z województwa mazowieckiego i pomorskiego) Baza Usług Rozwojowych czytaj więcej
  • Pożyczka na kształcenie nie-oprocentowana z Ministerstwa Rozwoju z umorzeniem do 25% czytaj więcej
  • Pożyczka nieoprocentowana z środków UE z umorzeniem do 25 % czytaj więcej
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy- kształcenie pracowników i pracodawców czytaj więcej

Cena szkolenia obejmuje:
– wykłady,
– materiały szkoleniowe
– prestiżowy certyfikat udziału wystawiony przez Akademię Prawa Krajowego i Międzynarodowego
–  dodatkowe zaświadczenia na życzenie


Masz pytanie?

Centrala tel. +48 531 428 429 wew.1

tel. bezpośredni +48 531 235 435
e.mail: szkolenia@apkim.pl


Organizator

Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego
ul. Okopowa 59,
Warszawa 01-043
e.mail: sekretariat@apkim.pl
www.apkim.pl


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

  1. Przetwarzanie przez Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych Akademia Prawa Krajowego i Międzynarodowego
  2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Akademię Prawa Krajowego i Międzynarodowego, w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
  3. Kontakt ze strony APKiM z siedzibę w Warszawie przy ulicy Okopowej 59, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
  4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin APKiM
  5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: sekretariat@apkim.pl

 

/* */