kurs


ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa
EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI
PROFESORSKIE CENTRUM BADAŃ, ROZWOJU I EDUKACJI
zaprasza na

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ I KOMORNICZĄ.

kurs prowadzony przez internet

Jesteśmy prawnikami i kształcimy przyszłych prawników. Postaw na wiedzę i doświadczenie życiowe. Poznaj z nami tajniki sukcesu zawodowego.


DLACZEGO WARTO:

⚖️ Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści i praktycy prawa.

 ⚖️ Bloki tematyczne dostosowane do przedstawionego przez MS wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin na aplikację.

⚖️ Zrzeszenie Prawników Polskich jest stowarzyszeniem skupiającym wszystkie zawody prawnicze. Data założenia 1945 r.

⚖️ Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji jest najstarszą prywatną uczelnią prawniczą w Polsce. Założyciel Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa.


PROGRAM KURSU 100 godzin:

⚖️ Analiza wyników egzaminów z lat ubiegłych  – 1 godz.
⚖️ Prawo cywilne -15 godz
⚖️ Postępowanie cywilne – 15 godz.
⚖️ Blok podatkowy- Ordynacja podatkowa, o podatku od spadków i darowizn, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku od czynności cywilnoprawnych – 20 godz
⚖️ Prawo gospodarcze – 20 godz.
⚖️ Prawo  pracy  i ubezpieczeń społecznych – 5 godz.
⚖️ Prawo i postępowanie administracyjne  – 10 godz.
⚖️ Prawo konstytucyjne – 5 godz.
⚖️ Prawo europejskie –  5 godz.
⚖️ Test próbny i zakończenie – 2 godz.


Zakres kursu:

 ⚖️ Prawo konstytucyjne

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Sąd Najwyższy
 3. Rzecznik Praw Obywatelskich
 4. Krajowa Rada Sądownictwa
 5. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Organizacja i tryb postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym

 ⚖️ Prawo i postępowanie administracyjne

 1. Kodeks postępowania administracyjnego
 2. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
 3. Prawo o stowarzyszeniach
 4. Samorząd gminny
 5. Samorząd powiatowy
 6. Samorząd województwa
 7. Wojewoda i administracja rządowa w województwie
 8. Gospodarka nieruchomościami
 9. Ustrój sądów administracyjnych i powszechnych

⚖️  Prawo  pracy i ubezpieczeń społecznych

 1. Kodeks pracy
 2. System ubezpieczeń społecznych
 3. Rozwiązywaniu sporów zbiorowych
 4. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 5.  Szczególne zasady rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

⚖️ Prawo i postępowanie cywilne 

 1. Kodeks cywilny
 2. Kodeks postępowania cywilnego
 3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 4. Księgi wieczyste i hipoteka
 5. Prawo spółdzielcze
 6. Prawo autorskie i prawa pokrewne
 7. Własności lokali
 8. Spółdzielnie mieszkaniowe
 9. Ochrona praw lokatorów, mieszkaniowy zasób gminy i zmiany Kodeksu cywilnego
 10. Koszty sądowe w sprawach cywilnych
 11. Ochrona konkurencji i konsumentów
 12. Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji
 13. Prawa konsumenta

⚖️ Prawo gospodarcze 

 1. Kodeks spółek handlowych
 2. Prawo przedsiębiorców
 3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
 4. Prawo wekslowe
 5. Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów
 6. Krajowy Rejestr Sądowy
 7. Prawo upadłościowe
 8. Prawo restrukturyzacyjne
 9. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

⚖️ Prawo Unii Europejskiej  

 1. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 2. Traktat o Unii Europejskiej

⚖️ Blok podatkowy

 1. Ordynacja podatkowa,
 2. Ustawa o podatku od spadków i darowizn,
 3. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
 4. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

CENA OBEJMUJE:
– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
–  dostęp do testów online www.testy-prawnicze.pl od dnia rozpoczęcia kursu do egzaminu.
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


ORGANIZATOR

Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa

Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji

 LAW Center Club

Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego


MASZ PYTANIA?

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji

+48 732 968 844

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

MIEJSCE:

PRZEZ INTERNET

TERMINY ZAJĘĆ:

Początek: 1 września 2018

możliwość obejrzenia materiałów w dowolnym czasie i miejscu.

Kurs został podzielony na 3 części tematyczne. Moduły będą zamieszczane:  1, 8, 15 września 2018 . Materiał będzie dostępny przez miesiąc.

CENA:

📌 2400 zł brutto

📌 RABATY:

absolwenci EWSPA i członkowie ZPP o/W-wa- 10 %

Możliwa płatność w ratach bez dodatkowych opłat

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria (uzupełnić tylko jeśli na wykazie jest więcej niż jedna kancelaria) :

sobota/dzień roboczy (jeśli jest wybór dnia):

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)