ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa,
EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI oraz
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ,ROZWOJU I EDUKACJI
zaprasza na kurs on-line


 NA DORADCĘ RESTRUKTURYZACYJNEGO


PROGRAM KURSU

MODUŁ I 

 PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

 1. Przesłanki prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych.
 2. Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 3. Zadania i uprawnienia nadzorcy układu, nadzorcy sądowego oraz zarządcy
 4. Pozycja i funkcje zgromadzenia wierzycieli i rady wierzycieli
 5. Przebieg i skutki przyspieszonego postępowania układowego
 6. Przebieg i skutki postępowania układowego
 7. Przebieg i skutki postępowania sanacyjnego
 8. Metody restrukturyzacji zobowiązań dłużnika
 9. Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne
 10. Dopuszczalność pomocy publicznej.
 11. Sporządzanie umowy z nadzorcą układu (warsztat praktyczny)
 12. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)
 13. Tworzenie sprawozdań nadzorcy sądowego oraz zarządcy (warsztat praktyczny)
 14. Przygotowanie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości (warsztat praktyczny)
 15. Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

 1. Podstawy ogłoszenia upadłości
 2. Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym
 3. Zabezpieczenie majątku dłużnika
 4. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby, majątku oraz zobowiązań upadłego
 5. Ustalenie składu masy upadłości
 6. Zaskarżanie czynności upadłego
 7. Zadania i uprawnienia syndyka
 8. Zwołanie i prowadzenie zgromadzenia wierzycieli
 9. Powołanie i rola rady wierzycieli
 10. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
 11. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności
 12. Ustalenie listy wierzytelności
 13. Zaskarżenie listy wierzytelności
 14. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności
 15. Układ w upadłości
 16. Likwidacja masy upadłości
 17. Podział funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
 18. Kolejność zaspokajania wierzycieli
 19. Odrębne postępowania upadłościowe (wobec deweloperów; banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji)
 20. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 21. Tworzenie listy wierzytelności (warsztat praktyczny)
 22. Tworzenie planu podziału (warsztat praktyczny)
 23. Tworzenie sprawozdań syndyka (warsztat praktyczny)
 24. Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie syndyka (warsztat praktyczny)

MODUŁ II 
1.  PRAWO PRACY w 2018 roku             7 godzin (wybrane zagadnienia)
2. PODSTAWY MIKRO I MAKROEKONOMII                   6 godzin
3. DO WYBORU:                              7 godzin
a) Prawo cywilne i postępowanie cywilne – wybrane zagadnienia
b) Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

MODUŁ III

1. Obrót nieruchomościami w praktyce     6 godzin
2. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa – 14 godzin

Czas trwania kursu: 60 godzin

Obsługa kursu: Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie. EWSPA to najstarsza prywatna Uczelnia uczelnia w Polsce założona przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/W-wa. Uczelnia jako jedyna kształci również w Wydziale Prawa w Londynie oraz Wydziale Administracji w Brukseli

Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają:

Wykaz aktów prawnych i literatury zalecanej wskazanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w roku 2018

Przykładowe testy

Materiały dodatkowe


KOORDYNATOR KURSU:

adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału upadłościowo- układowego jednego z największych sądów w Polsce. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

PROWADZĄCY KURS:

Nasi szkoleniowcy są czynnymi doradcami restrukturyzacyjni, sędziami, pracownikami naukowymi. 


Kurs on-line  od 15 września 2018.

Wykłady dostępne na platformie internetowej. Dostępne dla uczestnika kursu w dowolnym czasie i miejscu.


CENA KURSU:
1999 zł netto

Możliwość płatności za kurs w 2-3 ratach u organizatora lub płatność w ratach w okresie od 3 miesięcy do nawet 3 lat za pośrednictwem systemu ratalnego Dotpay (pożyczka w Alior Bank lub mBank). Proces kredytowy przebiega online, bez wychodzenia z domu, podpisywania umowy ani zaświadczeń o zarobkach.

RABAT – absolwenci i studenci EWSPA 15 %


Cena szkolenia obejmuje:
– wykłady,
– materiały szkoleniowe
– certyfikat udziału wystawiony przez organizatoraKTO MOŻE ZOSTAĆ DORADCĄ RESTRUKTURYZACYJNYM? – INFORMACJE OGÓLNE

O licencje DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Może o nią ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności doradcy restrukturyzacyjnego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy, przez co najmniej 3 lata zarządzała: przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią (w tym także własnym-działalność gospodarcza) lub majątkiem upadłego przedsiębiorstwa;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie była podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;

Informacje dodatkowe dla osób przystępujących do egzaminu:

Minister Sprawiedliwości ogłosił następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy a w 2018 roku.

 • Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływa w dniu 17 sierpnia 2018 r.  Egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 1 października 2018 r. o godz. 10:00.
 • Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływa w dniu 19 października 2018 r. Egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 10:00.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, Skr. Poczt. 33.

We wniosku należy wskazać termin egzaminu, którego dotyczy wniosek oraz podać dane osobowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć:
1) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1575 zł. Należy ją uiścić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00–950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim, nr rachunku: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym należy zamieścić potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną, jeżeli taki tytuł przelewu nie został podany w samej jego treści.


📌 MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 844
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

ORGANIZATOR

 • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
 • Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
 • LAW Center Club

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria (uzupełnić tylko jeśli na wykazie jest więcej niż jedna kancelaria) :

sobota/dzień roboczy (jeśli jest wybór dnia):

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl