ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/W-wa

oraz

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO I SZKOLEŃ
przy Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji
Najstarsza prywatna uczelnia prawnicza w Polsce. Założyciel Zrzeszenie Prawników Polskich o/W-wa


 

 NA DORADCĘ RESTRUKTURYZACYJNEGO DLA PRAWNIKÓW


Kurs przygotowujący do wykonywania prestiżowej funkcji DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO. Kurs dla prawników. Nie-prawników zapraszamy na kurs specjalnie przygotowany dla nich (kolejna zakładka).

Podczas 54 godzinnego kursu, uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej z zakresu najważniejszych i najbardziej aktualnych informacji prawnych niezbędnych do sprawowania funkcji doradcy restrukturyzacyjnego. Kurs zostanie przeprowadzony w oparciu o aktualny stan prawny.

Nasi szkoleniowcy są czynnymi doradcami restrukturyzacyjnymi, sędziami, pracownikami naukowymi.

W czasie trwania kursu przekazana zostanie Państwu ich praktyczna wiedza i umiejętności dotyczące nowego prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, rachunkowości, zarządzania finansami i obrotu nieruchomościami


 

PROWADZĄCY KURS:

Nasi szkoleniowcy są czynnymi doradcami restrukturyzacyjni, sędziami, pracownikami naukowymi.

Opieka naukowa – adw. prof. nadzw. EWSPA Dariusz Czajka

adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo- układowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Przez 20 lat Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa

Prowadzący kurs m.in.

 • dr hab. Justyna Franc- Dąbrowska, prof. SGGW (moduł finansowy)
 • dr Tomasz Kwiecień (obrót nieruchomościami, podatki od osób fizycznych i prawnych)
 • Sędzia Leszek Ciulkin (moduł restrukturyzacyjny i upadłościowy)
 • adw. dr Dariusz Czajka, prof. nadzw. EWSPA (moduł restrukturyzacyjny i upadłościowy)
 • r.pr Piotr Hanaj – syndyk masy upadłości
 • r.pr. Mateusz Bienioszek – syndyk masy upadłości. Prezes Okręgowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych w Krakowie, Członek Konwentu Dziekanów Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych,

 PROGRAM KURSU


MODUŁ I  FINANSOWY   20h

 1. Zasady przygotowania bilansu i RZiSu niezbędnego do wniosku o ogłoszenie upadłości/restrukturyzacji.
 2. Omówienie budowy sprawozdania finansowego.
 3. Prezentacja sprawozdań finansowych oraz sposobu ich czytania i interpretowania zawartych w nich informacji.
 4. Jak powstają pozycje prezentowane w sprawozdaniach finansowych.
 5. Sprawozdanie finansowe, wymogi formalne, obowiązek badania sprawozdania finansowego, inwentaryzacja (spis z natury). Struktura bilansu i zasady bilansowe. Wstępna analiza bilansu, reguły bilansowe. Pojęcie koszt, definicje kategorie. Klasyfikacja kosztów. Podział na koszty stałe i koszty zmienne.
 6. Badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa pod kątem jego niewypłacalności (z zaprezentowaniem różnych modeli analizy np. analizy logitowej, modelu Altmana itd.)
 7. Prezentacja najważniejszych metod i narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu finansami.
 8. Wskaźniki oceny opłacalności i ryzyka projektów inwestycyjnych: NPV, IRR
 9. Biznes plan – część finansowa. Ocena efektywności biznesplanów.
 10. Księgowość a rachunkowość zarządcza. Raportowanie stanu historycznego – prezentacja narzędzi budżetowania. Budżetowanie gotówki. Budżetowanie kapitałów. Optymalny budżet inwestycyjny.

 


MODUŁ II

1. PRAWO HANDLOWE w praktyce  7 godzin

2. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W PRAKTYCE- wybrane zagadnienia   13 godzin

 1. Nieruchomości gruntowe
 2. Niehipotekowane
 3. Objęte Zbiorami Dokumentów i Księgami wieczystymi
 4. Nieruchomości budynkowe
 5. Budynek jako odrębna nieruchomość
 6. Odrębna własność lokalu
 7. Umowa tzw. deweloperska
 8. Powstanie odrębnej własności lokalu
 9. Konstytutywny charakter wpisu do księgi wieczystej
 10. Odrębna własność lokalu jako przedmiot zabezpieczenia hipotecznego:
 • Hipoteka
 • Opróżnione miejsce hipoteczne
 • Roszczenie o ustanowienie hipoteki
 1. Ustanowienie odrębnej własności lokalu w budynku jednorodzinnym po 11 września 2017 r.
 2. Charakter prawny miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym
 3. Współwłasność (współużytkowanie) w lokalu niemieszkalnym – garażu
 4. Sposób korzystania
 5. Odrębności postępowania wieczystoksięgowego
 6. Poświadczanie za zgodność dokumentów w EPW – Elektronicznym Postępowaniu Wieczystoksięgowym

MODUŁ IIIRESTRUKTURYZACYJNO- UPADŁOŚCIOWY w tym warsztaty z sporządzania dokumentów.

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

 1. Przesłanki prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych.
 2. Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu restrukturyzacyjnym
 3. Zadania i uprawnienia nadzorcy układu, nadzorcy sądowego oraz zarządcy
 4. Pozycja i funkcje zgromadzenia wierzycieli i rady wierzycieli
 5. Przebieg i skutki przyspieszonego postępowania układowego
 6. Przebieg i skutki postępowania układowego
 7. Przebieg i skutki postępowania sanacyjnego
 8. Metody restrukturyzacji zobowiązań dłużnika
 9. Odrębne postępowanie restrukturyzacyjne
 10. Dopuszczalność pomocy publicznej.
 11. Sporządzanie umowy z nadzorcą układu (warsztat praktyczny)
 12. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)
 13. Tworzenie sprawozdań nadzorcy sądowego oraz zarządcy (warsztat praktyczny)
 14. Przygotowanie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości (warsztat praktyczny)
 15. Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego (warsztat praktyczny)

POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE

 1. Podstawy ogłoszenia upadłości
 2. Rola sądu i sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym
 3. Zabezpieczenie majątku dłużnika
 4. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby, majątku oraz zobowiązań upadłego
 5. Ustalenie składu masy upadłości
 6. Zaskarżanie czynności upadłego
 7. Zadania i uprawnienia syndyka
 8. Zwołanie i prowadzenie zgromadzenia wierzycieli
 9. Powołanie i rola rady wierzycieli
 10. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
 11. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności
 12. Ustalenie listy wierzytelności
 13. Zaskarżenie listy wierzytelności
 14. Zatwierdzenie, prostowanie i uzupełnienie listy wierzytelności
 15. Układ w upadłości
 16. Likwidacja masy upadłości
 17. Podział funduszy masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw obciążonych rzeczowo
 18. Kolejność zaspokajania wierzycieli
 19. Odrębne postępowania upadłościowe (wobec deweloperów; banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji)
 20. Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 21. Tworzenie listy wierzytelności (warsztat praktyczny)
 22. Tworzenie planu podziału (warsztat praktyczny)
 23. Tworzenie sprawozdań syndyka (warsztat praktyczny)
 24. Sporządzanie wniosku o wynagrodzenie syndyka (warsztat praktyczny)

Czas trwania kursu: 54 godzin


Ponadto uczestnicy szkolenia otrzymają:

Wykaz aktów prawnych i literatury zalecanej wskazanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego w roku 2018

Przykładowe testy

Materiały dodatkowe

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Wybierz właściwe miasto

NOWA EDYCJA!

MODUŁ I Prawo handlowe i obrót nieruchomościami

 • 9.11. 2018 (piątek) . Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 10.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 11.11.2018 (niedziela) WOLNE

MODUŁ II finansowy 

 • 16.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 17.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 18.11. 2018 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

MODUŁ III restrukturyzacyjno- upadłościowy

 • 23.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 24.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 25.11.2018 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

UWAGA! Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w każdym tygodniu. Harmonogram umożliwia udział w każdym module pomimo rozpoczęcia kursu w dowolnym tygodniu

NOWA EDYCJA!

MODUŁ I restrukturyzacyjno- upadłościowy

 • 16.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin
 • 17.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin
 • 18.11. 2018 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 8 godzin

MODUŁ II finansowy

 • 23.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 24.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 25.11.208 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

MODUŁ III Prawo handlowe i obrót nieruchomościami

 • 30.11. 2018 (piątek) . Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 1.12.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 2.12.2018 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

UWAGA! Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w każdym tygodniu. Harmonogram umożliwia udział w każdym module pomimo rozpoczęcia kursu w dowolnym tygodniu

NOWA EDYCJA!

MODUŁ I Prawo handlowe i obrót nieruchomościami

 • 9.11. 2018 (piątek) . Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 10.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin

MODUŁ II finansowy 

 • 16.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 17.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 18.11. 2018 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

MODUŁ III restrukturyzacyjno- upadłościowy

 • 23.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 24.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 25.11.208 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

UWAGA! Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w każdym tygodniu. Harmonogram umożliwia udział w każdym module pomimo rozpoczęcia kursu w dowolnym tygodniu

NOWA EDYCJA!

MODUŁ I Prawo handlowe i obrót nieruchomościami

 • 9.11. 2018 (piątek) . Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 10.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 11.11.2018 (niedziela) WOLNE

MODUŁ II Podstawy prawa w biznesie

 • 16.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 17.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 18.11. 2018 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

MODUŁ III restrukturyzacyjno- upadłościowy

 • 23.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 24.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 25.11.208 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

UWAGA! Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w każdym tygodniu. Harmonogram umożliwia udział w każdym module pomimo rozpoczęcia kursu w dowolnym tygodniu

NOWA EDYCJA!

MODUŁ I Prawo handlowe i obrót nieruchomościami

 • 9.11.2018 (piątek) . Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 10.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 11.11.2018 (niedziela) WOLNE

MODUŁ II finansowy 

 • 16.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 17.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 18.11. 2018 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

MODUŁ III restrukturyzacyjno- upadłościowy

 • 23.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 24.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 25.11.208 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

UWAGA! Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w każdym tygodniu. Harmonogram umożliwia udział w każdym module pomimo rozpoczęcia kursu w dowolnym tygodniu

NOWA EDYCJA!

MODUŁ I Prawo handlowe i obrót nieruchomościami

 • 9.11. 2018 (piątek) . Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 10.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 11.11.2018 (niedziela) WOLNE

MODUŁ II finansowy 

 • 16.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 17.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 18.11. 2018 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

MODUŁ III restrukturyzacyjno- upadłościowy

 • 23.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 24.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 25.11.208 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

UWAGA! Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w każdym tygodniu. Harmonogram umożliwia udział w każdym module pomimo rozpoczęcia kursu w dowolnym tygodniu

NOWA EDYCJA!

MODUŁ I Prawo handlowe i obrót nieruchomościami

 • 9.11.2018 (piątek) . Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 10.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin

MODUŁ II finansowy 

 • 16.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 17.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 18.11. 2018 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

MODUŁ III restrukturyzacyjno- upadłościowy

 • 23.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 24.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 25.11.208 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

UWAGA! Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w każdym tygodniu. Harmonogram umożliwia udział w każdym module pomimo rozpoczęcia kursu w dowolnym tygodniu

NOWA EDYCJA!

MODUŁ I Prawo handlowe i obrót nieruchomościami

 • 9.11. 2018 (piątek) . Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 10.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin

MODUŁ II finansowy 

 • 16.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 17.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 18.11. 2018 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

MODUŁ III restrukturyzacyjno- upadłościowy

 • 23.11.2018 (piątek). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 24.11.2018 (sobota). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 7 godzin
 • 25.11.208 (niedziela). Początek zajęć godzina 10.00. Wymiar 6 godzin

UWAGA! Istnieje możliwość rozpoczęcia kursu w każdym tygodniu. Harmonogram umożliwia udział w każdym module pomimo rozpoczęcia kursu w dowolnym tygodniu


KTO MOŻE ZOSTAĆ DORADCĄ RESTRUKTURYZACYJNYM? – INFORMACJE OGÓLNE

 

O licencje DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO Może o nią ubiegać się osoba fizyczna, która:

 • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności doradcy restrukturyzacyjnego;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • ukończyła wyższe studia ;
 • posiada nieposzlakowaną opinię;
 • w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy, przez co najmniej 3 lata zarządzała: przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią (w tym także własnym-działalność gospodarcza lub zatrudnienie na stanowiskach menadżerskich, kierowniczych, dyrektorskich) lub majątkiem upadłego przedsiębiorstwa;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie była podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
 • złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;

INFORMACJE DODATKOWE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU

Minister Sprawiedliwości ogłosił następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy a w 2018 roku.

 • Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do tego egzaminu, jak również do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, upływa w dniu 19 października 2018 r. Egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 10:00.
 • Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu w marcu 2019 zostanie podany w komunikacie.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu składa się do Ministra Sprawiedliwości na adres:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, Skr. Poczt. 33.

We wniosku należy wskazać termin egzaminu, którego dotyczy wniosek oraz podać dane osobowe wnioskodawcy: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres do korespondencji oraz numer telefonu kontaktowego.

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu należy dołączyć:
1) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1575 zł. Należy ją uiścić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00–950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim, nr rachunku: 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. W przypadku dołączenia do wniosku dowodu wniesienia opłaty egzaminacyjnej w formie wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej, na wydruku tym należy zamieścić potwierdzoną własnoręcznym podpisem informację, że figurująca na nim kwota stanowi opłatę egzaminacyjną, jeżeli taki tytuł przelewu nie został podany w samej jego treści.


CENA KURSU:

2190 zł brutto (III moduły)

Istnieje możliwość płatności w 2 ratach u organizatora. Pierwsza rata min. 50% płatna w terminie 2 dni od rejestracji na kurs

A może potrzebujesz dofinansowania do kursu?

Prowadzisz kancelarię? Firmę lub jesteś pracownikiem? Zapytaj o możliwość dofinansowania do kursu nawet do 80 proc. w ramach usług rozwojowych. Dofinansowanie nie dotyczy osób z województwa mazowieckiego i pomorskiego. Informacje e.mail: szkolenia@ewspa.edu.pl

Cena szkolenia obejmuje:
– wykłady,
– materiały szkoleniowe
– prestiżowy certyfikat udziału
–  dodatkowe zaświadczenia na życzenie

MASZ PYTANIA?

tel. +48 732 968 818
e.mail: szkolenia@ewspa.edu.pl

 

ORGANIZATOR

 • Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
 • Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń EWSPA
 • LAW Center Club

 

ZAPISZ SIĘ NA KURS

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria:

sobota/dzień roboczy:

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek podają tylko dzieci i młodzież)

Imię i nazwisko słuchacza, wiek (wiek podają tylko dzieci i młodzież)

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Oerator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony Międzynarodowego Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

 

/* */

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.