szkolenie


ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa oraz EUROPEJSKA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA I ADMINISTRACJI zaprasza na KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINY DO POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO  ⚖️

Kurs jest realizowany przez Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji afiliowaną przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

W związku z zatwierdzoną przez Prezydenta RP  nowelizacją Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami

Znowelizowane zapisy Ustawy nakładają na pośredników kredytowych obowiązek uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności oraz wpisu do rejestru KNF. Jednym z warunków złożenia wniosku o wydanie zezwolenia jest pozytywny wynik egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego, o ile wnioskodawca nie posiada tytułu magistra prawa lub ekonomii.

Kurs adresowany jest do wszystkich osób, które:

 1. Prowadzą działalność związaną z pośrednictwem kredytowym i będą musiały przystąpić do egzaminu na pośrednika kredytu hipotecznego
 2. Planują uruchomienie działalności związanej z pośrednictwem kredytowym
 3. Prowadzą działalność i chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie aktualnych przepisów prawnych związanych z wykonywaniem zawodu pośrednika kredytowego.
PROGRAM KURSU :

⚖️ Tematyka kursu obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Pojęcie umowy kredytowej.
 2. Rodzaje zabezpieczeń umowy kredytu
 3. Zasada swobody umów
 4. Umowy zawierane na odległość
 5. Sposoby zawierania umów
 6. Ubezpieczenie ,,bank insurance’’
 7. Problematyka umów sprzedaży nieruchomości, problematyka umów przedwstępnych, zadatek, zaliczka
 8. Umowa deweloperska
 9. Organizacja i funkcjonowanie ksiąg wieczystych
 10. Ochrona konsumenta, klauzule abuzywne
 11. Kompetencje UOKIK
 12. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów związanych z umową kredytu

 

Podstawa prawna:

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Ustawa o kredycie hipotecznym nowa

Ustawa prawo bankowe

 

Formuła kursu:

Kurs zostanie przeprowadzony w formie audio-wizualnych wykładów udostępnionych on-line na platformie e-learningowej Moodle w okresie 2 tygodni, z możliwością wielokrotnego ich odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie.

Każdy moduł tematyczny szkolenia będzie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestnika pod kątem egzaminu na pośrednika kredytowego.

W ramach szkolenia przewidziane są 2 dodatkowe godziny konsultacji on-line z naszymi ekspertami

PROWADZĄCY:

dr hab. Barbara Bajor- prof. nadzw. EWSPA. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Bankowość elektroniczna. Studium prawne. Członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN. Jest adiunktem w Zakładzie Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN. Aktywnie uczestniczy w działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa cywilnego, bankowego, handlowego, rodzinnego i europejskiego.

W latach 1998-2004 wykładowca w Studium Europejskim Prawa Bankowego INP PAN, od 1999 jest wykładowcą w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.  Od 2007 pełni funkcję dziekana wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Dr Małgorzata Urban-Theocharakis – doktor nauk prawnych, adiunkt w katedrze Prawa Gospodarczego i Finansów Publicznych w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Wykładowca z bogatym doświadczeniem popartym praktyką oraz uprawnieniami dydaktycznymi. Obecnie prowadzi zajęcia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, na Podyplomowych Studiach Administracji i Zarządzania (SGH) także w ramach Podyplomowych Studiów Bankowości ( SGH).

MASZ PYTANIA?

,

732 968 844    796 194 576

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


kurs on- line

termin: 1 czerwca 2018

cena: 499 zł netto

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 20 godzin akademickich,
– materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez Międzynarodowe Centrum Badań Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez MCBRIE Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez MCBRiE Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony MCBRiE z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl