szkolenie


Grupa docelowa:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji rządowej oraz samorządowej, w przypadku których stosowanie Kodeks Postępowania Administracyjnego  wymaga analizy praktycznych zagadnień wynikających z bieżącej pracy w urzędzie oraz zapoznania się z nowym orzecznictwem dotyczącym przepisów KPA.

Cel szkolenia:

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów postępowania administracyjnego w świetle praktyki urzędniczej. Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach. Celem szkolenia wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i swobodnego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji publicznej oraz omówienie praktycznych problemów związanych z postępowaniem administracyjnym m.in. na podstawie aktualnego orzecznictwa.

Metodologia:

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na pracy w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach.

PROGRAM SZKOLENIA :

.

⚖️  Zagadnienia podstawowe. Źródła prawa i zakres obowiązywania kpa.

.
1. Pojęcie sprawy administracyjnej,

 • warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego,
 • ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach,
 • pojęcie „interesu” w kpa (prawnego, społecznego itp.), rodzaje interesów mogących wystąpić w różnych postępowaniach i ich rozumienie przez orzecznictwo sądów administracyjnych,
  uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania.
 • przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym,
 • skutki naruszeń zasad ogólnych postępowania.
 1. Zagadnienia ogólne postępowania. 
 • strona postępowania administracyjnego,
 • podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu,
 • badanie istnienia interesu prawnego przed wszczęciem postępowania
 • administracyjnego i na różnych jego etapach,
 • konsekwencje braku lub utraty przymiotu strony. Linia orzecznictwa,
 • właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu,
 • konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika/organu
 • formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach,
 • pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania,
 • „elektronizacja” postępowania i konsekwencje nowelizacji,
 • obliczanie terminów – problemy praktyczne na przykładach,
 • błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia.
 1. Postępowanie przed organem I instancji.
 • wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania z uwzględnieniem
 • aktualnego orzecznictwa – możliwe zastosowania i problemy praktyczne,
 • kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków,
 • braki istotne i nieistotne pism,
 • dowody i dokumentowanie czynności procesowych,
 • postanowienia,
 • inicjatywa dowodowa. Kiedy sprawa administracyjna jest wyjaśniona?
 • zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne,
 • rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu,
 • decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji,
 • związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje prawne,
 • różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami.
 1. Akta sprawy – pisemny charakter postępowania.
 • protokoły, adnotacje, notatki urzędowe,
 • podpis i parafka w postępowaniu administracyjnym,
 • uprawnienia strony i organu względem akt sprawy,
 • wgląd w akta sprawy – charakter czynności,
 • czynności organu w ramach udostępniania akt sprawy,
 • wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów,
 • uprawnienia stron i innych podmiotów,
 • opłaty za sporządzanie odpisów,
 • udostępnianie akt sprawy a ustawy o ochronie danych osobowych,
 • ochronie informacji niejawnych i dostępie do informacji publicznej,
 • metryka sprawy – praktyczne aspekty prowadzenia metryki.
 1. Postępowanie odwoławcze.
 • czynności organu I instancji, etap między-instancyjny, czynności organu II instancji,
 • rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter,
 • decyzje formalne i merytoryczne,
 • zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji,
 • skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
 1. Postępowania nadzwyczajne w kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności, uchylenie, zmiana rozstrzygnięcia.
 • konsekwencje uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności decyzji,
 • uregulowania wspólne i odmienne poszczególnych trybów,
 • właściwość organów i etapy postępowań,
 • związek z odpowiedzialnością majątkową funkcjonariuszy publicznych.
 1. Postępowania odrębne uregulowane w kpa.
 • charakter postępowań odrębnych, rozwiązania wspólne i odmienne w stosunku do postępowania ogólnego,
 • wydawanie zaświadczeń – uproszczony charakter postępowania,
 • skargi i wnioski po nowelizacji. Problemy praktyczne w związku z wejściem w życie ustawy o petycjach.
 1. Planowane zmiany prawa dotyczące procedury administracyjnej.
MASZ PYTANIA?

.

 +48 538 148 480    +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


miejsce i termin:

13-14 listopada 2017 Poznań

18-19 listopada 2017 Warszawa

20-11 listopada 2017 Gdańsk

cena: 568,29 zł netto (699 zł brutto)

Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 2 dni szkolenia (10:00-16:00),
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

PŁATNOŚĆ:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa
nr rach. 73 1050 1025 1000 0090 3130 5510

 

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez BLUE Operator Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez BLUE Operator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony BLUE Operator z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 538 148 480