ZRZESZENIE PRAWNIKÓW POLSKICH o/Warszawa

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BADAŃ ROZWOJU I EDUKACJI

zaprasza na szkolenie


OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI- wybrane zagadnienia w tym egzekucja z nieruchomości.


DLACZEGO WARTO?

Szkolenie kładzie nacisk na stronę praktyczna, chociaż prowadzący przedstawi również obowiązujące przepisy, poglądy doktryny, orzecznictwo sądowe oraz analizy i wnioski oparte na własnej praktyce. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, zaprezentuje propozycje rozwiązań konkretnych, praktycznych problemów (realnych oraz mogących ewentualnie się pojawić). Celem szkolenia, obok przekazania- w przystępnej i zrozumiałej formie- teoretycznej strony zagadnienia, jest bowiem przygotowanie uczestników do skutecznego i najbardziej efektywnego, z perspektywy wierzyciela, wykorzystania konkretnych środków egzekucyjnych. Słuchacze nauczą się także sprawować kontrolę nad działaniami egzekucyjnymi i korzystać ze środków prawnych przysługujących wierzycielom w egzekucji administracyjnej i sądowej. Uczestnikom przekazane zostaną, obok innych materiałów, autorskie wzory pism procesowych, w tym środków zaskarżenia oraz wezwań do zapłaty.

DLA KOGO?

Zapraszamy praktyków prawa, przedsiębiorców, oraz wszystkie zainteresowane osoby również nie- prawników.


PROGRAM SZKOLENIA :

 •  wezwanie zobowiązanego do zapłaty przez wierzyciela, pod rygorem wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości
 • informacje pozwalające ocenić zasadność i celowość egzekucji z danej nieruchomości
 • wezwanie do uiszczenia zaliczki, możliwość kwestionowania wysokości zaliczki,  rozdzielenie kwoty zaliczki między wierzycieli egzekwujących, sytuacja prawna wierzycieli, którzy nie wpłacili kolejnej transzy zaliczki, zwrot zaliczki
 •  uczestnicy postępowania (wierzyciele finansujący, egzekwujący, hipoteczni oraz przyłączający się do podziału (wierzyciele składający tytuł wykonawczy  z wezwaniem do zapłaty), dłużnik osobisty i rzeczowy, kurator
 •  wezwanie zobowiązanego do zapłaty
 •  wpis o wszczęciu egzekucji do księgi wieczystej (system teleinformatyczny)
 • chwila zajęcia nieruchomości
 •  przyłączenie się do już prowadzonej egzekucji z nieruchomości
 • skutki zajęcia nieruchomości
 •  rola wierzyciela w postępowaniu wieczystoksięgowym (kwestia opłaty za wpis o wszczęciu egzekucji)
 • usuwanie przeszkód do dokonania wpisu, uzupełnianie braków formalnych wniosku
 •  rozporządzenie nieruchomością po zajęciu
 •  obciążenie nieruchomości po zajęciu
 •  ustanowienie hipoteki przymusowej po zajęciu
 •  wykreślanie wpisu o wszczęciu egzekucji
 •  opis i oszacowanie wartości nieruchomości (termin przystąpienia do opisu  i oszacowania, dopuszczalność wniosku wierzyciela o opis i oszacowanie, zawiadomienia i obwieszczenia, protokół z opisu oraz operat szacunkowy)
 •  licytacja publiczna (obwieszczenie o licytacji, wezwanie do zestawienia danin publicznych, przybicie, przyznanie własności)
 •  zasady podziału sumy uzyskanej z egzekucji (podmioty uczestniczące w podziale wykonanie planu podziału)
 • środki prawne przysługujące wierzycielowi (skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, skarga na wezwanie do uiszczenia zaliczki, skarga na czynności przygotowawcze do opisu i oszacowania (obwieszczenia, zawiadomienia), skarga  na obwieszczenie o licytacji, zarzuty do opisu i oszacowania, zażalenie na postanowienie, wniosek o zmianę zarządcy, uwagi do sprawozdania z zarządu, skarga na plan podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży)
 • egzekucja z nieruchomości zabezpieczonej hipoteką w razie zbycia nieruchomości przez zobowiązanego.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Tomasz Kwiecień – prawnik, doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie, Studium Wyceny Nieruchomości na UWM w Olsztynie, Postgraduate Management Studies oraz MBA na Politechnice Lubelskiej. Prowadzący od ponad 20 lat zajmuje się problematyką zabezpieczeń i egzekucji administracyjnej,     w szczególności zastawami skarbowymi, hipotekami oraz egzekucją z nieruchomości (uchodzi za jednego z najlepszych w kraju specjalistów w tej dziedzinie). Przez ten czas był inspektorem w komórce egzekucji, komornikiem skarbowym w urzędzie skarbowym w Starachowicach (2004 – 2010) oraz naczelnikiem urzędu skarbowego w Opatowie (2010 – 2016). Jest urzędnikiem służby cywilnej III stopnia, ma zdany egzamin na inspektora kontroli skarbowej, przez wiele lat wykładał prawo podatkowe w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. Chechlińskiego w Łodzi. Prowadził wysoko oceniane przez uczestników szkolenia z zakresu egzekucji administracyjnej oraz spraw wierzycielskich dla naczelników urzędów skarbowych, kierowników oraz pracowników komórek egzekucyjnych i wierzycielskich urzędów  i izb skarbowych. Jest autorem wydanej w 2017 r. książki „Egzekucja administracyjna z nieruchomości. Komentarz praktyczny”, publikuje w Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego, w wydaniu luty 2018 r. ukazał się jego artykuł „Czynności przygotowawcze do opisu i oszacowania wartości nieruchomości   w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym”. Jest także praktykiem, reprezentował urząd skarbowy w kilkuset postępowaniach sądowych w sprawach upadłościowych, układowych, o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,  o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, o podział majątku, stwierdzenie nabycia i dział spadku itd.

ORGANIZATOR:
Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa
Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
Profesorskie Centrum Doradztwa Prawnego

OBSŁUGA SZKOLENIA:

Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji
ul. Grodzieńska 21/29, 03- 750 Warszawa
+48 732 968 844
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl

terminy:

19 października 2018 WARSZAWA

Cena: 399 zł brutto

Cena szkolenia obejmuje:
– 7 godzin wykładu,
– materiały szkoleniowe
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Osoba zgłaszająca:

Wybierz AKADEMIĘ

Miejscowość zajęć:

Kancelaria (uzupełnić tylko jeśli na wykazie jest więcej niż jedna kancelaria) :

sobota/dzień roboczy (jeśli jest wybór dnia):

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Imię i nazwisko słuchacza, wiek lub grupa

Posiadam kod rabatowy:

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu przez Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator sp. z o.o. w związku z udziałem w szkoleniu.

2. Administratorem danych jest: Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji, BLUE Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grodzieńskiej 21/29,

3. Zapoznałem(-am) się z treścią Polityki przetwarzania danych osobowych w MCBRiE, w tym z klauzulą informacyjną o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz jestem świadomy moich praw dostępu do treści swoich danych, możliwości ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, tj. wycofania zgody w każdym czasie.

 Rejestracja na szkolenie jest potwierdzeniem wyrażenia zgody.

/* */