szkolenie


LAW CENTER CLUB, Profesorskie Centrum Badań Rozwoju i Edukacji oraz Międzynarodowe Centrum Badań, Rozwoju i Edukacji zaprasza na szkolenie DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY DLA PRAWNIKÓW ⚖️

Szkolenie jest realizowane przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa oraz Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji afiliowaną przy Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Kompendium wiedzy z zakresu nieruchomości, ekonomii, zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego.

.

PROGRAM SZKOLENIA :

.

18 listopada 2017

NIERUCHOMOŚCI W POSTĘPOWANIU RESTRUKTURYZACYJNYM i UPADŁOŚCIOWYM obejmuje następujące zagadnienia:
1. Obrót nieruchomościami
2. Definicja nieruchomości, rodzaje, kryteria wydzielania
3. Szczególne regulacje w obrocie nieruchomościami
4. Znaczenie wpisu w księdze wieczystej w postępowaniu upadłościowym
5. Ujęcie nieruchomości w spisie inwentarza- wzór z komentarzem
6. Umowy najmu i dzierżawy nieruchomości
7. Sprzedaż nieruchomości w postępowaniu upadłościowym
8. Ujęcie kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w planie podziału
9. Zakres możliwej współpracy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami
10. Ustrój ksiąg wieczystych
11. Definicje, szczegółowe regulacje, zakres stosowania
12. Działy ksiąg wieczystych
13. Rodzaje i zakres hipotek
14. Wygaśnięcie hipoteki

PONADTO : powtórka na testach

⚖️ ogólne pojęcia z kodeksu cywilnego: osoba fizyczna, osoba prawna, inne jednostki organizacyjne.
⚖️ Forma czynności prawnych
⚖️ Wady oświadczenia woli według kodeksu cywilnego
⚖️ Własność i inne prawa rzeczowe (wybrane zagadnienia)
⚖️ Zabezpieczenia rzeczowe (hipoteka, zastaw rejestrowy)
⚖️ Terminy przedawnienia, uznanie długu (właściwe i niewłaściwe) potrącenie.
⚖️ Ogólne pojęcia w kodeksie postępowania cywilnego w powiązaniu z postępowaniami insolwencyjnymi, w tym:
a) zdolność do czynności prawnych
b) zdolność sądowa
c) legitymacja procesowa
⚖️ Pisma procesowe (rodzaje, wymagania formalne, skutki nieusunięcia braków)
⚖️ Orzeczenia i zarządzenia
⚖️ Środki zaskarżenia
⚖️ Formy prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do rejestru KRK, wpis do rejestru ewidencji gospodarczej.

19 listopada 2017 

MIKRO- i MAKROEKONOMIA (zarys)

⚖️ Wstęp. Ekonomia jako nauka.

⚖️ Makroekonomia, kluczowe zagadnienia makroekonomiczne

⚖️ Modele i struktury rynkowe

⚖️ Konkurencja doskonała

⚖️ Konkurencja monopolistyczna, oligopol oraz monopol

ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

⚖️ Biznes plan

⚖️ Księgowość a rachunkowość zarządcza

⚖️ Sprawozdanie finansowe, wymogi formalne, obowiązek badania sprawozdania finansowego, inwentaryzacja (spis z natury).

⚖️ Struktura bilansu i zasady bilansowe

⚖️ Wstępna analiza bilansu, reguły bilansowe

⚖️  Pojęcie koszt, definicje kategorie

⚖️ Warianty rachunku wyników, przykłady

⚖️ Magazyny i zasady wyceny rozchodów

⚖️ Koszty według kryteriów zarządczych- przykłady i cele

⚖️ Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

⚖️ Analiza wskaźnikowa, interpretacja sprawozdań finansowych- przykłady

⚖️ Metody wyceny przedsiębiorstwa i jego składników

⚖️ Pojęcie progu rentowności, segmenty działalności, marża w ocenie perspektyw reorganizacji działalności przedsiębiorstwa.

⚖️ Biznes plan a plan naprawczy

25-26 listopada 2017

PRAWO UPADŁOŚCIOWE i PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

 1. Postępowania insolwencyjne. Rodzaje, różnice, cele
 2. Przesłanki- niewypłacalność, zagrożenie niewypłacalnością, przesłanki negatywne.
 3. Pojęcie dłużnika i wierzyciela
 4. Nadzorca układu, nadzorca sądowy, zarządca. Ustawa o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (wzmianka).
 5. Przebieg (tok) postępowań restrukturyzacyjnych
 6. Spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych
 7. Plan restrukturyzacyjny i propozycje układowe. Pomoc publiczna
 8. Zgromadzenie wierzycieli
 9. Układ- zatwierdzenie, skutki, zmiana, uchylenie, wygaśnięcie, układ częściowy.
 10. Rada wierzycieli, postępowania szczególne, postępowanie międzynarodowe, przepisy karne. Wzmianka
 11. Podstawy ogłoszenia upadłości- w zakresie nieobjętym wkładem dotyczącym prawa restrukturyzacyjnego – tj. z uwzględnieniem przesłanek negatywnych.
 12. Wniosek o ogłoszenie upadłości
 13. Uczestnicy postępowania o ogłoszenie upadłości- zarys
 14. Uczestnicy postępowania- upadły, wierzyciele, zgromadzenie wierzycieli, rada wierzycieli
 15. Syndyk, zastępca Syndyka
 16. Czynności syndyka w związku z ogłoszeniem upadłości
 17. Zgłaszanie wierzytelności i ustalanie listy wierzytelności.
 18. Zaskarżanie listy wierzytelności, zatwierdzanie, prostowanie i uzupełnianie listy wierzytelności.
 19. Układ w upadłości
 20. Likwidacja masy upadłości
 21. Podział funduszy masy upadłości- kolejność zaspokajania wierzycieli, ustalanie i wykonanie planu podziału.
 22. Zakończenie a umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki.
 23. Postępowanie w sprawach orzekania zakresu działalności gospodarczej- zarys.
 24. Odrębne postępowanie upadłościowe- zarys
 25. Postępowanie upadłościowe wobec osób nieprowadzących działalności gospodarczej.
 26. Przepisy karne
 27. Właściwość sądu, kolizja wniosków
 28. Sąd, sędzia- komisarz w postępowaniach insolwencyjnych
 29. Postępowanie zabezpieczające w postępowaniach insolwencyjnych ( w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, w postępowaniu o otwarcie postępowania układowego oraz w postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego).
 30. Pojęcie kosztów postępowania insolwencyjnego, rodzaje kosztów (opłaty i wydatki w poszczególnych postępowaniach), zaliczki na koszty, brak środków na koszty postępowania.
 31. Zażalenie  postępowaniach insolwencyjnych, dopuszczalność, legitymacja do wniesienia zażalenia, postępowanie zażaleniowe.
 32. Orzeczenia w postępowaniach insolwencyjnych, zarządzanie.
 33. Posiedzenia sądu, doręczenia, obwieszczenia.
 34. Odpowiednie stosowanie przepisów k.p.c
 35. Skutki ogłoszenia upadłości

a) co do osoby upadłego

b) co do majątku upadłego

c) co do zobowiązań upadłego

d) co do spadków nabytych przez upadłego

36. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego

37. Bezskuteczność i zaskarżęnie czynności upadłego

38. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie sądowe, administracyjne, sąd polubowny

39. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika

a) co do osoby upadłego

b) co do majątku upadłego

c) co do zobowiązań upadłego

d) co do spadków nabytych przez upadłego

40. Wpływ otwarcia postępowania insolwencyjnego na stosunki majątkowe małżeńskie dłużnika

41. Wpływ otwarcia przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowo administracyjne i przed sądami polubownymi

42. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowo administracyjne i przed sądami polubownymi

43. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika

Łącznie: 40 godzin szkolenia

 PROWADZĄCY:

adw. dr Dariusz Czajka prof. nadzw. EWSPA. Sędzia z ponad 20 letnim doświadczeniem w tym 10 lat jako sędzia-komisarz i przewodniczący Wydziału XVII upadłościowo-układowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Rektor Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Prezes Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa

Patrycja Gabriela Bartosz Burdiak – radca prawny Bartosz-Burdiak Kancelaria Radców Prawnych, Ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji – jedynej uczelni w Polsce założonej przez Zrzeszenie Prawników Polskich o/Warszawa.

dr hab Andrzej Jędruchniewicz – ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora uzyskał 2005 r. w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Działalnosć naukowo-badawcza koncentruje się na makroekonomicznych czynnikach rozwoju gospodarczego, a w szczególności na wpływie polityki pieniężnej na wahania cykliczne gospodarki. Autor swoje badania publikuje w czasopismach krajowych i zagranicznych. Odbył staż naukowy w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.

Joanna Pajek- Malinowska– Główna księgowa, członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Sędzia Leszek Ciulkin- Sędzia Sądu Okręgowego od 1994 r. rozstrzyga spory w sprawach cywilnych pomiędzy przedsiębiorcami, w tym także na tle problemów wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych (aktualnie w I i w II instancji). W okresie od 1994 r. do 2013 r. orzekał w postępowaniach upadłościowych jako sędzia – komisarz. W 2013 r. był wizytatorem w Sądzie Okręgowym do spraw gospodarczych. W latach 1999 – 2002 i roku 2007 brał udział w pracach zespołu problemowego postępowania upadłościowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, którego zadaniem było przygotowanie projektu nowego prawa upadłościowego, a następnie nowelizacja ustawy. Od 2010 r. jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Prowadzi także wykłady dla radców prawych i adwokatów. Jest autorem publikacji na temat postępowania rejestrowego, handlowego, funkcjonowania sądownictwa oraz współautorem komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

MASZ PYTANIA?

.

 +48 538 148 480   +48 538 148 481

e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


miejsce: Warszawa

termin:

I zajęcia- 18-19 listopada 2017

II zajęcia- 25-26 listopada 2017

 

CENA: 1299 zł brutto
możliwa płatność ratalna

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

– 40 godzin szkolenia,
– materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej,
– materiały do pracy (notes, długopis),
– kawę, herbatę, ciastka w czasie przerw,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

REZERWACJA GRUPOWA:

+48 538 148 480
+48 538 148 481
e.mail: szkolenia@mcbrie.pl


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE/KURS

Imię i nazwisko:

*Tytuł szkolenia:

*Miejscowość:

*Data szkolenia lub kursu:

*Nazwa placówki/instytucja/firma/osoba prywatna:

Ilość uczestników

-Imię i nazwisko uczestnika

-Imię i nazwisko uczestnika

-Płatność (jednorazowa, dofinansowanie, inna)

*Wpisz swój adres email (obowiązkowe)

*Wpisz swój numer telefonu (obowiązkowe)

Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na:

 1. Przetwarzanie przez BLUE Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych oraz danych dotyczących korzystania przeze mnie z Portalu mcbrie.pl i funkcjonalności świadczonych przez BLUE Operator Sp. z o.o.
 2. Otrzymywanie, na mój adres poczty elektronicznej informacji handlowych wysyłanych przez BLUE Operator Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na zlecenie innych osób
 3. Kontakt ze strony BLUE Operator z siedzibę w Warszawie przy ulicy Grodzieńskiej 21/29 , z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 par.1 Prawa telekomunikacyjnego</p>
 4.  Akceptuję Pan/Pani Regulamin MCBiE
 5.  Akceptuję Pan/ Pani politykę prywatności

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na powyższe prosimy o kontakt e.mail: szkolenia@mcbrie.pl lub telefonicznie +48 538 148 480