BADANIE OPINII STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI


(Prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety. Wyniki ankiety pozwolą nam podjąć działania, które dostosują ofertę i funkcjonowanie Uczelni do potrzeb studentów). Badanie jest przeprowadzane przez podmiot zewnętrzny a Państwa dane osobowe zostaną użyte wyłącznie dla celów przeprowadzenia losowania nagrody.

Imię i nazwisko:

Wydział:

Semestr:

Absolwent

1. Określ w jakim stopniu poniższe czynniki miały wpływ na podjęcie przez Pana(ią) decyzji o studiowaniu w EWSPA ?

(odpowiedź zaznacz w skali od 1-5 gdzie 1 oznacza: „ nie miało znaczenia” a 5 oznacza: „miało decydujące znaczenie”)

Oferta kierunku studiów:

Specjalności:

3 semestralna organizacja roku akademickiego:

Wysokość czesnego:

Lokalizacja uczelni/wydziału:

Opinia znajomych o EWSPA:

Poziom dydaktyczny:

Dobra informacja w punkcie rekrutacyjnym:

Reklama EWSPA:

Inne:

2. Które z podanych informacji o uczelni w najwyższym stopniu wykorzystałeś (łaś) przy podejmowaniu decyzji o wyborze EWSPA? Proszę ocenić w skali od 1-5 (gdzie 5 to max. Liczba punktów).

Prezentacja w szkołach średnich:

Strona internetowa Uczelni www.ewspa.edu.pl:

Reklama radiowa:

Informacje w prasie:

Informacje podczas targów edukacyjnych:

Opinia znajomych:

Plakaty reklamowe/ulotki:

Media społecznościowe FB:

Bezpośrednia informacja od pracowników uczelni:

Inne:

3. Jak ocenia Pan(i) obsługę Działu Rekrutacji:

Łatwość uzyskania informacji telefonicznej/email:

Kompetencje pracowników Działu Rekrutacji:

Czy godziny otwarcia Działu Rekrutacji są odpowiednie?

Czy jest Pan/Pani zadowolona z obsługi Działu Rekrutacji?

Co (Pana) Pani zdaniem należałoby w tym zakresie zmienić?

4. Proszę ocenić w skali od 1-5 (gdzie 5 oznacza „bardzo dobrze” a 1 oznacza „negatywnie”) poszczególne jednostki organizacyjne Uczelni. Jeśli któraś z podanych Pana(i) nie dotyczy, proszę zaznaczyć "Nie mam zdania".

Biblioteka

Komisja stypendialna

Księgowość

Biuro Kanclerza

Biuro Rektora

Biuro Założyciela

Biuro Dziekan/Prodziekan Wydziału - Warszawa

Biuro Dziekan/Prodziekan Wydziału - Londyn

Biuro Dziekan/Prodziekan Wydziału - Bruksela

Bar studencki

Która z wymienionych powyżej jednostek organizacyjnych EWSPA wymaga Pana (i) zdaniem poprawy w pierwszej kolejności? Będziemy wdzięczni za uzasadnienie.

5. Jak często odwiedza Pan (i) stronę www.ewspa.edu.pl?

6. Jak Pan (i) ocenia poziom strony internetowej www.ewspa.edu.pl?

Co Pana(i) zdaniem należałoby w tym zakresie zmienić?

7. Czy odwiedza Pan(i) FB Uczelni ?

8. Jak ocenia Pan(i) poziom informacyjny strony „ Wirtualny Dziekanat”?

Co Pan(i) zdaniem należałoby w tym zakresie zmienić?

9. Jak ocenia Pan(i) przejrzystość platformy Moodle?

Co Pan(i) zdaniem należałoby w tym zakresie zmienić?

OCENA PRACY DZIEKANATU

Odpowiedź proszę zaznaczyć przez wybranie osoby/opiekuna w odpowiedniej rubryce

Dziekanat Warszawa
Używając przycisku CTRL (CMD na komputerach Apple) możesz zaznaczyć więcej niż jedną opcję

Dziekanat Distance Learning
Używając przycisku CTRL (CMD na komputerach Apple) możesz zaznaczyć więcej niż jedną opcję

Dziekanat dla osób czasowo przebywających poza granicami
Używając przycisku CTRL (CMD na komputerach Apple) możesz zaznaczyć więcej niż jedną opcję

1. Czy godziny otwarcia dziekanatu są odpowiednie?

2. Czy dziekanat jest otwierany punktualnie?

3. Czy pracownik dziekanatu/ opiekun traktuje Pana/ Panią w sposób miły i taktowny?

4. Czy ma Pan/Pani problem z uzyskiwaniem informacji w dziekanacie?

5. Czy uzyskuje Pan/Pani w dziekanacie informacje kompletne i wiarygodne?

6. Czy jest Pan/Pani zadowolony z obsługi przez pracowników dziekanatu?

7. Czy kontakt telefoniczny z dziekanatem jest dostępny?

8. Czy tablice informacyjne przy dziekanacie zawierają aktualne i wystarczające informacje?

9. Czy strona internetowa wydziału zawiera aktualne i przydatne informacje w zakresie sprawnej obsługi przez dziekanat?

10. Czy należy rozszerzyć zakres spraw, które można załatwić za pośrednictwem wirtualnego dziekanatu?

11. Czy pracownicy dziekanatu posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności do załatwiania spraw studenckich?

12. Czas w jakim dziekanat załatwia Pani/Pan sprawę:

13. Stosunek pracowników całego dziekanatu do studentów:

Co (Pana) Pani zdaniem należałoby w tym zakresie zmienić?

14. Dostępność niezbędnych informacji przekazywanych przez Dziekanat m.in. harmonogram zajęć, terminy egzaminów, składania podań itd.

Co (Pana) Pani zdaniem należałoby w tym zakresie zmienić?

15. Ogólna ocena pracy pracownika dziekanatu:

DODATKOWA OCENA PRACY DZIEKANATÓW ZAMIEJSCOWYCH

Ogólna ocena pracy Dziekanatu w Londynie:

Co (Pana) Pani zdaniem należałoby w tym zakresie zmienić?

Ogólna ocena pracy Dziekanatu w Brukseli:

Co (Pana) Pani zdaniem należałoby w tym zakresie zmienić?

OCENA PRACY DZIAŁU INFORMATYCZNEGO

1. Czy godziny pracy działu informatycznego są odpowiednie?

2. Czy dział informatyczny jest otwierany i zamykany punktualnie?

3. Czy pracownicy działu informatycznego traktują Pana/ Panią w sposób miły i taktowny?

4. Czy kontakt telefoniczny lub email jest dostępny?

5. Czy ma Pan(i) problem z uzyskiwaniem informacji w dziale informatycznym?

6. Czy uzyskuje Pan (i) w dziale informatycznym informacje kompletne i wiarygodne?

7. Czy jest Pan (i) ogólnie zadowolony z obsługi przez pracowników działu informatycznego?

8. Czy jest Pan (i) zadowolony z pomocy jakie udziela dział informatyczny?

9. Czy dział informatyczny przesyła w stosownym terminie informacje o zmianach?

10. Czy pracownicy działu informatycznego posiadają odpowiednia wiedzę i umiejętności do załatwienia spraw studenckich?

11. Czas w jakim dział informatyczny załatwia Pan(i) sprawę:

12. Stosunek pracowników całego działu informatycznego do studentów:

13. Czy dział informatyczny przesyła informację o wynikłych problemach z funkcjonowaniem platformy?

14. Czy dział informatyczny terminowo zamieszcza wykłady/ egzaminy?

15. Ogólna ocena pracy działu informatycznego

16. Ocena pracy poszczególnych pracowników działu informatycznego.

Piotr Lipiński

Michał Mocek

POZOSTAŁE

Czy polecił (a) by Pani znajomemu Uczelnię?

Czy jest Pan(i) zainteresowany (a) otrzymaniem informacji dotyczących EWSPA (oferta uczelni, aktualności, newsy z życia uczelni itp.?

Czy jest Pan(i) zainteresowany (a) otrzymaniem Newslettera z życia uczelni?

DODATKOWE PAŃSTWA UWAGI, SUGESTIE ODNOŚNIE FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI UCZELNI

Wpisz swój adres email (opcjonalnie)

Wpisz swój numer telefonu (opcjonalnie)